Etykiety

Etykiety zdefiniowane w programie mogą posiadać zasięg lokalny lub globalny, w zależności od miejsca w jakim zostały zdefiniowane. Oprócz tego można zdefiniować etykiety tymczasowe, które także mogą posiadać zasięg lokalny lub globalny.

 • zasięg globalny etykiety oznacza, że jest ona widoczna z każdego miejsca w programie, niezależnie czy jest to makro .MACRO, procedura .PROC czy obszar lokalny .LOCAL.

 • zasięg lokalny etykiety oznacza, że jest ona widoczna tylko w konkretnie zdefiniowanym obszarze, np. przez dyrektywy: .MACRO, .PROC, .LOCAL.

 • etykiety muszą zaczynać się znakiem 'A'..'Z','a'..'z','_','?','@'

 • pozostałe dopuszczalne znaki etykiety to 'A'..'Z','a'..'z','0'..'9','_','?','@'
 • etykiety występują zawsze na początku wiersza
 • etykiety poprzedzone "białymi znakami" powinny kończyć się znakiem : aby uniknąć błędnej interpretacji takiej etykiety jako makra
 • w adresowaniu etykieta może być poprzedzona znakiem : informuje to asembler że odwołujemy się do etykiety w bloku głównym programu (odwołujemy się do etykiety globalnej)

Przykład definicji etykiet:

?nazwa  EQU $A000  ; definicja etykiety tymczasowej globalnej
nazwa   =  *    ; definicja etykiety globalnej
nazwa2=12       ; definicja etykiety globalnej
@?nazwa EQU 'a'+32  ; definicja etykiety globalnej
 name: equ 12     ; definicja etykiety globalnej nie zaczynającej się od pierwszego znaku wiersza
     nazwa: = 'v' ; definicja etykiety globalnej nie zaczynającej się od pierwszego znaku wiersza

W porównaniu do QA/XASM doszła możliwość użycia znaku zapytania ? i @ w nazwach etykiet. Użycie znaku kropki . w nazwie etykiety jest dopuszczalne, jednak nie zalecane. Znak kropki zarezerwowany jest do oznaczania rozszerzenia mnemonika, do oznaczenia dyrektyw assemblera, w adresowaniu nowych struktur MADS.

Znak kropki . na początku nazwy etykiety sugeruje że jest to dyrektywa assemblera, natomiast znak zapytania ? na początku etykiety oznacza etykietę tymczasową, taką której wartość może się zmieniać wielokrotnie w trakcie asemblacji.

Anonimowe

W celu zapewnienia przejrzystości kodu użycie etykiet anonimowych ograniczone jest tylko dla skoków warunkowych oraz do 10-u wystąpień w przód/tył.

Dla etykiet anonimowych został zarezerwowany znak @, po takim znaku musi wystąpić znak określający skok w przód + lub w tył -. Dodatkowo można określić numer wystąpienia etykiety anonimowej z zakresu [0..9], brak numeru wystąpienia oznacza domyślnie 0.

 @+[0..9]   ; forward
 @-[0..9]   ; backward

 @+      ; @+0
 @-      ; @-0

@ dex  ---- -------
 bne @+  | --  |
 stx $80 |  |  |
@ lda #0  | --  |
 bne @- ---    |
 bne @-1 ---------

 ldx #6
@ lda:cmp:req 20
@ dex
 bne @-1

Lokalne

Każda definicja etykiety w obrębie makra .MACRO, procedury .PROC czy obszaru lokalnego .LOCAL domyślnie jest zasięgu lokalnego, innymi słowy jest lokalna. Takich etykiet użytkownik nie musi dodatkowo oznaczać.

Etykiety lokalne definiujemy używając n/w równoważnych pseudo rozkazów:

 EQU
 =

Aby mieć dostęp do etykiet o zasięgu globalnym (czyli zdefiniowanych poza makrem .MACRO, procedurą .PROC, obszarem lokalnym .LOCAL) i o takich samych nazwach jak lokalne, należy użyć operatora :, np.:

lp  ldx #0     ; definicja globalna etykiety LP

   test
   test

test .macro

   lda :lp    ; znak ':' przed etykietą odczyta wartość etykiety globalnej LP

   sta lp+1   ; odwołanie do etykiety lokalnej LP w obszarze makra
lp  lda #0    ; definicja etykiety lokalnej LP w obszarze makra

   .endm

W w/w przykładzie występują definicje etykiet o tych samych nazwach (LP), lecz każda z nich ma inną wartość i jest innego zasięgu.

Globalne

Każda definicja etykiety dokonana w głównym bloku programu poza obszarem makra .MACRO, procedury .PROC czy obszaru lokalnego .LOCAL jest zasięgu globalnego, innymi słowy jest globalna.

Etykiety globalne definiujemy używając n/w równoważnych pseudo rozkazów:

 EQU
 =

lub dyrektywy .DEF o składni:

  .DEF :label [= expression]

Dyrektywa .DEF umożliwia zdefiniowanie etykiety w aktualnym obszarze lokalnym, znak : na początku etykiety sygnalizuje etykietę globalną. Użycie dyrektywy o składni .DEF :label pozwala na zdefiniowanie etykiety globalnej z pominięciem aktualnego poziomu lokalności.

Znak dwukropka : na początku etykiety ma specjalne znaczenie, informuje że odwołujemy się do etykiety globalnej, czyli etykiety z głównego bloku programu z pominięciem wszystkich poziomów lokalności.

Więcej informacji na temat użycia dyrektywy .DEF w rozdziale Dyrektywa .DEF

Przykład definicji etykiet globalnych:

lab equ *
  lab2 equ $4000

  ?tmp = 0
  ?tmp += 40

.proc name

   .def :?nazwa  = $A000
      .def :nazwa=20

   .local lok1
    .def :@?nazw  = 'a'+32
   .endl

.endp

Przykładem zastosowania definicji etykiety globalnej tymczasowej jest m.in. makro @CALL, przykład w pliku ..\EXAMPLES\MACROS\@CALL.MAC, w którym występuje definicja etykiety tymczasowej ?@STACK_OFFSET. Jest ona później wykorzystywana przez pozostałe makra wywoływane z poziomu makra @CALL, a służy do optymalizacji programu odkładającego parametry na stos programowy.

@CALL .macro

 .def ?@stack_offset = 0  ; definicja etykiety globalnej tymczasowej ?@stack_offset

 ...
 ...


@CALL_@ .macro

 sta @stack_address+?@stack_offset,x
 .def ?@stack_offset = ?@stack_offset + 1  ; modyfikacja etykiety ?@stack_offset

 .endm

Tymczasowe

Definicja etykiety tymczasowej posiada tą właściwość, że jej wartość może ulegać zmianie wielokrotnie nawet podczas jednego przebiegu asemblacji. Normalnie próba ponownej definicji etykiety kończy się komunikatem Label declared twice. Nie będzie takiego komunikatu jeśli jest to etykieta tymczasowa.

Zasięg etykiet tymczasowych uzależniony jest od obszaru w jakim etykieta została zdefiniowana. Etykiety tymczasowe mogą posiadać zasięg lokalny (Etykiety lokalne) lub globalny (Etykiety globalne).

?label

Etykietę tymczasową definiuje użytkownik poprzez umieszczenie na początku nazwy etykiety znaku zapytania ?, np.:

?label

Etykiet tymczasowych nie powinno używać się do nazw procedur .PROC, makr .MACRO, obszarów lokalnych .LOCAL, struktur .STRUCT, tablic .ARRAY.

Etykiety tymczasowe definiujemy używając n/w równoważnych pseudo rozkazów:

 EQU
 =

Dodatkowo możemy je modyfikować za pomocą znanych z C operatorów:

  -= expression
  += expression
  --
  ++

W/w operatory modyfikujące dotyczą tylko etykiet tymczasowych, próba ich użycia dla innego typu etykiety skończy się komunikatem błędu Improper syntax.

Przykład użycia etykiet tymczasowych:

?loc = $567
?loc2 = ?loc+$2000

   lda ?loc
   sta ?loc2

?loc = $123

   lda ?loc

label SET value

Pseudorozkaz SET umożliwia redefinicję etykiety LABEL, działa ze zwykłymi etykietami tzn. takimi które nie mają pierwszego znaku w nazwie ?. Etykiet zdefiniowanych przez SET nie można później definiować inaczej niż przez SET.

 tmp set 1

 tmp = 2

Dla w/w przykładu powstanie nieskończona pętla Infinite loop, prawidłowo powinno być :

 tmp set 1

 tmp set 2

Automodyfikacji

Etykieta umieszczona po mnemoniku i zakończona znakiem : definiuje adres automodyfikacji kodu.

 lda label:#$00

 add plus:#$00

 lda src:$ff00,y
 sta dst:$ff00,y

W/w przykłady są odpowiednikiem kodu:

 lda #$00
label equ *-1

 add #$00
plus equ *-1

 lda $ff00,y
src equ *-2

 sta $ff00,y
dst equ *-2

Lokalne w stylu MAE

Opcja OPT ?+ informuje MADS aby etykiety zaczynające się znakiem ? interpretował jako etykiety lokalne tak jak robi to MAE. Domyślnie etykiety zaczynające się znakiem ? traktowane są przez MADS jako etykiety tymczasowe.

Przykład użycia etykiet lokalnych w stylu MAE:

    opt ?+
    org $2000

local1 ldx #7
?lop  sta $a000,x
    dex
    bpl ?lop

local2 ldx #7
?lop  sta $b000,x
    dex
    bpl ?lop