Mad-Assembler

Mad-Assembler (MADS) jest aplikacją 32 bitową, napisaną w Delphi. Większość asemblerów napisano w C, więc żeby się nie powtarzać użyłem Delphi 7.0 ;)

W założeniu MADS skierowany jest do użytkowników QA, XASM, FA. Z QA zapożyczona została składnia, z XASM niektóre makro rozkazy i zmiany składni, z FA obsługa składni Sparta DOS X (SDX). Umożliwione zostało użycie dodatkowych znaków w nazwach etykiet. Poza tym dodana została obsługa CPU 65816, makr, procedur, podziału pamięci na wirtualne banki, wielowymiarowych nazw etykiet.

Maksymalna liczba etykiet i makr ograniczona jest ilością pamięci komputera PC. Konkretnie można dokonać 2147483647 INTEGER wpisów do tablic dynamicznych. Jestem pewien że taka ilość jest wystarczająca :)

Operacje arytmetyczne dokonywane są na wartościach typu INT64 (signed 64 bit), wynik reprezentowany jest na wartościach typu CARDINAL (unsigned 32 bit). Jeden wiersz może mieć długość 65535 bajtów, takiej długości może być też nazwa etykiety. Nie miałem jednak okazji sprawdzić tak długich etykiet i wierszy :)

Dzięki darmowemu kompilatorowi Free Pascal Compiler (FPC) możliwa jest kompilacja MADS dla innych platform systemowych, np. Linux, Mac, OS/2 itp.

Źrodła dostępne na GitHub wraz z release dla systemu Windows.

Historia

v2.1.0

 • dodany komunikat ostrzeżenia Buggy indirect jump w przypadku użycia rozkazu JMP(ABS)
 • dodana dyrektywa .FILEEXISTS('filename') zwracajaca 1 gdy plik w podanej ścieżce istnije, 0 gdy nie istnieje
 • rozszerzony komunikat Value out of range (VALUE must be between X and Y)

2.0.9

 • .cbm 'text' konwersja na znaki ekranowe Commodore C64
 • usunięty błąd kiedy procedura .PROC znajdująca się w bloku .LOCAL nie została oznaczona jako "do asemblacji" mimo tego że było do niej odwołanie z poziomu makra .MACRO w bloku .LOCAL
 • usunięty błąd, etykiety tymczasowe ?label były oznaczane "do relokacji"

2.0.8

 • krótszy kod dla #CYCLE
 • poprawki dla .BY .WO .HE .SB .CB .FL
 • komunikat błędu Improper syntax w przypadku użycia .BY .WO .HE .SB .CB .FL w bloku .STRUCT
 • dodane nowe dyrektywy dla 65816 .LONGA ON|OFF .LONGI ON|OFF
 • poprawione działanie śledzenia rozmiaru rejestrów 65816 gdy OPT T+
 • dodany przełącznik -FV:VALUE pozwalający ustalić wartość wypełnienia pamięci gdy OPT F+
 • dodana możliwość podania argumentu jako ciągu dwóch znaków (poprzednio tylko 1 znak) np. lda #'AB' , mwa #'XY' $80

2.0.7

 • poprawione generowanie kodu wynikowego dla nielegali DOP, SHA
 • dodane nowe dyrektywy 65816 .A8 .A16 .I8 .I16 .AI8 .IA8 .AI16 .IA16 pozwalające ustawić rozmiar rejestrów AXY
 • dodane nowe dyrektywy 65816 .ASIZE .ISIZE zwracające aktualnie ustawiony rozmiar rejestrów AXY
 • rozkaz JMP zmieniany jest na JML 65816 tylko gdy skok dotyczy innego 64KB banku niż obecny
 • dodany nowy przełącznik -ml:value (margin-left property), który umożliwia zmianę lewego marginesu generowanego listingu w zakresie od 32 do 128 znaków

2.0.6

 • poprawione parsowanie parametrów makra zapisanych przy pomocy etykiet
.macro test currentRow, previousRow
  .print Tmp%%currentRowAllowed
  .print Tmp%%previousRowAllowed
.endm
 • poprawione alokowanie danych .ARRAY gdy nie ma określonego rozmiaru, lub jest to tablica inna niż jednowymiarowa
 • zwiększona liczba przebiegów dla .PROC, w pewnych warunkach dla parametru xa .reg parametr był źle interpretowany
 • nowa dyrektywa .DEFINE pozwalająca definiować jedno liniowe makra (można definiować wielokrotnie w tym samym przebiegu)
.DEFINE MACRO_NAME expression

.DEFINE pisz .print %%1+%%2

pisz (5,12)

.define text .sb

text 'atari'
 • nowa dyrektywa .UNDEF MACRO_NAME, usuwa definicję jedno liniowego makra MACRO_NAME

2.0.5

 • tablice .ARRAY w bloku .PROC są pomijane jeśli użyto przełącznik -X (exclude unreferenced procedure)
 • użycie .ARRAY w bloku .STRUCT nie będzie generować już zer w pliku wynikowym
 • nowa dyrektywa .XGET, pozwalająca wczytać do bufora pamięci MADS plik i dodatkowo zmodyfikować jego bajty pod warunkiem że są różne od zera (przydatne dla VBXE)

2.0.4

 • usunięty błąd powodujący błędny zapis bloku aktualizacji dla starszego bajtu adresu w bloku .RELOC
 • .DB .DW usunięte
 • .DBYTE (MSB/LSB) odkłada słowo w odwrotnej kolejności (starszy/młodszy)
 • dodane dyrektywy .WGET WORD, .LGET LONG, .DGET DWORD
 • poprawione działanie makro rozkazków ADW SBW, np.:
adw (tmp),y #1 posx
adw (tmp),y ptr2 ptr4

2.0.2

 • poprawione alokowanie danych dla .SB [+],

2.0.1

 • poprawione alokowanie danych dla .ARRAY gdy typ większy od .BYTE
 • .SIZEOF zwraca rozmiar dla wbudowanych typów .BYTE .WORD .LONG .DWORD
 • dodana relokowalna wersja playera MPT examples\players\mpt_player_reloc.asm
 • poprawione działanie dyrektywy .DS w blokach SDX blk sparta $xxx które nie są relokowalne

1.9.8

 • naprawione działanie rozkazów 65816 PEA PEI PER
 • dodana możliwość podania kodu dla .RELOC [.BYTE|WORD] [TYPE]

1.9.7

 • dyrektywa .DEF definiuje etykiety o zasiegu lokalnym, jeśli poprzedzić ją znakiem : to globalne
 • poprawki dla liczb zmiennoprzecinkowych .FL, poprawione kodowane zera, dokonywane zaokrąglenie do 10 miejsc po przecinku
 • dla bloków Sparta DOS X blk reloc i blk empty dodana możliwość określenia innego typu pamięci niż $00 (main), $02 (extended), np.:
blk reloc $40
 • poprawka umożliwiająca użycie dyrektywy .PRINT po blk empty
 • dodana możliwość definiowania wielowymiarowych tablic .ARRAY, np.:
.array scr [24][40]
 [11][16] = "atari"
.enda

 mva #"!" scr[11][22]
 • dodana możliwość definiowania tablicy .ARRAY poprzez dyrektywę .DS, np.:
tmp .ds .array [5][12][4] .word
 • dodana możliwość definiowania tablicy .ARRAY poprzez pseudorozkaz EQU (=), np.:
fnt = $e000 .array [128] [8] .byte
 • naprawione działanie makrorozkazu ADW w połączeniu z makrorozkazem SCC itp.
 • poprawki dla .REPT, m.in. komentarz wieloliniowy /* */ jest teraz właściwie rozpoznawany

1.9.6

 • poprawione działanie etykiet anonimowych dla mnemoników łączonych znakiem :, np.:
    ldx #8
@   lda:cmp:req 20
    dex
    bne @-
 • dodany pseudo rozkaz COS (centre,amp,size[,first,last]) generujący wartości dla funkcji cosinus
 • dodany komunikat błędu Improper syntax w przypadku użycia dyrektywy .DS w bloku .STRUCT
 • naprawione działanie pseudo rozkazu ORG, np.:
opt h-
ORG [a($ffff),d'atari',c'ble',20,30,40],$8000,$a000
 • addytywne bloki .LOCAL otrzymują kolejne adresy, poprzednio adres ustalany był na podstawie pierwszego wystąpienia takiego bloku
 • dodany komunikat ostrzeżenia w przypadku stworzenia kolejnego addytywnego bloku .LOCAL o tej samej nazwie Ambiguous label LOCAL_NAME
 • dodane mnemoniki PER (PEA rell), PEI (PEA (zp)) dla 65816
 • dodane nowy typ danych M (najstarszy bajt LONG) i G (najstarszy bajt DWORD) dla pseudorozkazu DTA, np.:
dta m($44556677)  ; -> $55
dta g($44556677)  ; -> $44
 • dyrektywa .LEN .SIZEOF rozszerzona o obsługę danych alokowanych poprzez DTA STRUCT_NAME, np.:
.STRUCT free_ptr_struct
 prev .WORD
 next .word
.ENDS

free_ptr_t dta free_ptr_struct [3]

.print .sizeof(free_ptr_t)  ; free_ptr_struct [0..3] = 16 bytes
 • zmiany dla operacji odczytu plików poprzez ICL, INS itp. plik do odczytu/zapisu będzie poszukiwany najpierw w ścieżce, która prowadzi do obecnie otwartego pliku, następnie ze ścieżki z której został uruchomiony główny asemblowany plik i na końcu ze ścieżek podanych parametrem -i (additional include directories)
 • poprawione rozpoznawanie wielkości znaków gdy aktywowany jest przełącznik -c (char sensitive) dla struktur, np.:
.struct fcb
sEcbuf .byte
.ends

data dta fcb [1] (0)

  lda   data[0].sEcbuf
 • rozszerzone działanie dyrektywy .REPT o możliwość jej zagnieżdżania np.:
.rept 2,#*2       ; 1 - $0000
             ; 2 - $0000
.print '1 - ',#     ; 1 - $0001
             ; 2 - $0000
.rept :1         ; 2 - $0001
.print '2 - ',.r     ; 2 - $0002
.endr          ;
             ;
.endr
 • krótsza wersja pętli #WHILE bez wyrażenia, pętla trwa dopóki LABEL <> 0
#while .word label
#end

1.9.5

 • dodany pseudorozkaz SET pozwalający redefiniować etykietę, podobne działanie jak etykiety tymczasowe zaczynające się znakiem ?, np.:
temp set 12

   lda #temp

temp set 23

   lda #temp
 • dodana możliwość wymuszenia trybu adresowania w stylu XASM 'a:', 'z:', np.:
XASM    MADS
lda a:0   lda.a 0
ldx z:0   lda.z 0
 • dodana możliwość określenia nowego adresu relokacji kodu w stylu XASM r:, np.:
XASM    MADS
org r:$40  org $40,*
 • poprawione działanie parametru -x Exclude unreferenced procedures, zmienne .VAR nie są alokowane gdy procedura jest nieużywana
 • rozszerzona składnia dla jednoliniowych pętli :rept, możliwe wykorzystanie licznika pętli jako parametru :1 (%%1), np.:
line0
line1
line2
line3

ladr :4 dta l(line:1)
hadr :4 dta h(line:1)
 • dodany komunikat ostrzeżenia w przypadku użycia nielegalnych niestabilnych rozkazów CPU6502, np. CIM
 • dodana nowa funkcjonalność dla pseudorozkazów RUN INI, które teraz zachowują adres asemblacji, poprzednio przestawiały adres asemblacji na $2E0 (RUN), $2E2 (INI)
 • dodana obsługa etykiet anonimowych anonymous labels @ @+[1..9] (forward) @-[1..9] (backward), w celu zapewnienia przejrzystości kodu ograniczone jest używania takich etykiet tylko dla skoków warunkowych oraz do 10 wystąpień w przód/tył, np.:
@ dex  ---- -------
 bne @+  | --  |
 stx $80 |  |  |
@ lda #0  | --  |
 bne @- ---    |
 bne @-1 ---------
 • rozszerzone działanie dyrektyw #IF #WHILE o zmienne deklarowane przez .VAR, dotychczas wymagane było podanie typu zmiennej, np.:
 .var temp .word

 #if temp>#2100
 #end

 #if .word temp>#2100
 #end

1.9.4

 • dodana normalizacja ścieżek dla plików, tak aby działały pod Unixami, znaki \ zamieniane są na /
 • poprawione przekazywanie dyrektyw jako parametrów do procedur i makr, dyrektywy nie były rozpoznawane przy włączonym przełączniku -c (case sensitive)
 • poprawione działanie .USE .USING
 • dodana informacja w postaci ostrzeżenia WARNING o etykiecie powodującej nieskończoną ilość przebiegów asemblacji INFINITE LOOP
 • dodany zapis dwóch bajtów nagłówka FF FF dla pliku zawierającego blok o adresie ładowania $FFFF
 • komentarze po mnemonikach nie wymagających argumentu zostaną potraktowane jako błąd, wyjątkiem jest łączenie rozkazów w stylu xasm poprzez znak :, np.:
 pla $00     -> ERROR: Extra characters on line
 pha:pla $00   -> OK
 • rozszerzona składnia makr o możliwość używania parametrów w postaci nazw a nie tylko wartości numerycznych-decymalnych, np.:
.macro SetColor val,reg
 lda :val
 sta :reg
.endm

.macro SetColor2 (arg1, arg2)
 lda #:arg1
 sta :arg2
.endm
 • naprawione definiowanie etykiet dla n/w sytuacji, pierwsza etykieta nie zostanie zignorowana
temp label = 100

1.9.3

 • poprawione przetwarzanie bloków .PROC, które w pewnych okolicznościach mogły zostać pominięte podczas asemblacji
 • poprawiony zapis BLK EMPTY dla plików SDX jeśli zastosowaliśmy deklarację takiego bloku przez .DS
 • poprawki dotyczące testowania końca linii
 • dodane dyrektywy .FILESIZE, .SIZEOF jako odpowiednik dotychczasowej dyrektywy .LEN
 • rozszerzona składnia dla pól struktury .STRUCT, np.:
.struct name
 .byte label0
 .byte :5 label1
 label2 .byte
 label3 :2 .word
.ends

1.9.2

 • możliwość określenia adresu dla .ZPVAR = $XX
 • usprawnione odwołania do etykiet wyliczeniowych .ENUM, np. enum_label(field0, field1)
 • dodana możliwość generowania bloku dla symboli zewnętrznych BLK UPDATE EXTRN dla plików DOS-a, poprzednio tylko dla plików .RELOC, np.:
.extrn vbase .word
org $2000
lda #$80
sta vbase+$5d

blk update extrn
 • dodany komunikat błędu Could not use NAME in this context w przypadku rozkazów odwołań do bloków .MACRO .ENUM .STRUCT
 • poprawiony błąd który uniemożliwiał użycie EQU w nazwie etykiety
 • dodana dyrektywa .CB +byte,....., ostatni bajt ciągu znakowego zapisywany jest w inwersie
 • dodana obsługa segmentów poprzez dyrektywy .SEGDEF .SEGMENT .ENDSEG
 • dodana nowa dyrektywa#CYCLE #N generująca kod 6502 o zadanej liczbie cykli N
 • dodana obsługa nielegalnych rozkazów CPU 6502, przykład w pliku .\examples\test6502_illegal.asm
 • uaktualnione pliki konfiguracyjne dla Notepad++ ..\syntax\Notepad++
 • poprawiony zapis pliku LST
 • naprawiona alokacja pamięci dla zmiennych strukturalnych, rozszerzona składnia dla .STRUCT
.struct LABEL
 x,y,z .word   // wiele zmiennych tego samego typu w jednej linii
 .byte a,b
.ends

.enum type
 a=1,b=2
.ende

.struct label2
 x type
 type y
.ends

1.9.0

 • naprawiony zapis linii z komentarzem /* */ do pliku listingu *.LST, poprzednio takie linie nie były zapisywane
 • poprawka dla etykiet deklarowanych z linii komend -d:label, poprzednio takie etykiety widziane były tylko w pierwszym przebiegu
 • w przypadku addytywności bloków .LOCAL tylko pierwszy adres z takich bloków jest zapisywany
 • poprawki dotyczące parsowania makr, poprzednio etykiety zaczynające się od END mogły zostać zinterpretowane jako pseudo rozkaz END
 • poprawka odczytu dla pustego pliku relokowalnego, poprzednio występował błąd Value out of range
 • poprawki dla .USING .USE

1.8.8 - 1.8.9

 • uaktualniony silnik duchów programowych ..\EXAMPLES\SPRITES\CHARS o duchy 8x24
 • w przypadku braku podania rozszerzenia pliku i braku istnienia takiego pliku dla ICL 'filename' zostanie domyślnie przyjęte rozszerzenie *.ASM ICL 'filename.asm'
 • poprawione działanie komentarzy /* */ w blokach .MACRO .REPT
 • usunięty błąd uniemożliwiający poprawną asemblację bloku #IF #WHILE dla wyrażeń łączonych przez .OR .AND
 • przełączniki w linii komend mogą być poprzedzone tylko znakiem -, poprzednio także / jednak były problemy z działaniem tego znaku na MacOSX
 • poprawiony zakres działania dyrektywy .USING, dla aktualnej przestrzeni nazw i kolejnych zawierających się w tej przestrzeni nazw

1.8.6 - 1.8.7

 • usprawnione rozpoznawanie komentarzy /* */ w wyrażeniach
 • domyślny adres dla .ZPVAR ustawiony na $0080, poprzednio $0000
 • dodana nowa dyrektywa .ELIF jako krótszy odpowiednik dyrektywy .ELSEIF
 • rozszerzone działanie dyrektywy .LEN o możliwość podania jako parametru nazwy pliku, zwracana jest wówczas długość takiego pliku
 • usprawnione działanie dyrektywy .DEF w wyrażeniach warunku .IF .IFDEF IFNDEF

1.8.5

 • dodane makro relokujące moduły RMT ...\EXAMPLES\MSX\RMT_PLAYER_RELOCATOR\
 • dodany test składni dla nie asemblowanych procedur .PROC gdy aktywny jest przełącznik -x Exclude unreferenced procedures
 • poprawione działanie przełącznika -d:label[=value], podanie wartości dla etykiety jest teraz opcjonalne, domyślnie mads przypisze wartość 1
 • dyrektywy .DS .ALIGN nie spowodują alokacji zmiennych zdefiniowanych przez .VAR
 • alokacja zmiennych .VAR przed nowym blokiem ORG nie nastąpi jeśli blok ORG znajduje się w bloku .LOCAL lub .PROC
 • poprawione łamanie wierszy znakiem \ w ciągach ograniczonych nawiasami ()
 • usunięty błąd powodujący relokowanie adresu dla wyrażenia dyrektywy .ERROR ERT
 • usunięte zauważone błędy przy parsowaniu parametrów linii komend
 • usunięte zauważone błędy dotyczące optymalizacji długości kodu makro rozkazów MVA MWA itp.
 • poprawiony kod realizujący zagnieżdżanie bloków .PROC
 • poprawiony kod realizujący działanie pseudo rozkazów warunku IFT ELI ELS EIF
 • dodany komunikat '#' is allowed only in repeated lines dla przypadków użycia licznika pętli # (.R) poza pętlą
 • usunięty błąd powodujący błędne alokowanie zmiennych zadeklarowanych przez dyrektywę .VAR podczas wykonywania makra
 • w celu ujednolicenia składni odwołania do etykiet typów wyliczeniowych możliwe są tylko poprzez znak kropki ., poprzednio także przez ::
 • możliwe krótsze odwołania do typów wyliczeniowych enum_label(fields), np. :
.enum typ
 val0 = 1
 val1 = 5
 val2 = 9
.ende

 lda #typ(val0|val2) ; == "lda #typ.val0|typ.val2"
 • rozszerzona składnia dyrektywy .SAV, np.:
.sav 'filename',offset,length
.sav 'filenema',length
.sav [offset] 'filename',offset2,length
.sav length
.sav offset,length
 • rozszerzona składnia dyrektywy .ARRAY, w przypadku braku podania maksymalnego indeksu tablicy zostanie on obliczony na podstawie ilości wprowadzonych elementów, elementy można wprowadzać bez konieczności poprzedzenia ich indeksem [expression], np.:
.array temp .byte
 1,4,6         ; [0..2]  = 1,4,6
 [12] = 9,3       ; [12..13] = 9,3
 [5]:[8] = 10,16    ; [5..6]  = 10,16 ; [8..9] = 10,16
 0,0,\         ; [14..17] = 0,0,1,1
 1,1
.enda          ; 18 elementów, TEMP [0..17]
 • dodana możliwość alokacji zmiennej typu strukturalnego przy pomocy dyrektyw .VAR .ZPVAR, np.:
.struct Point
 x .byte
 y .byte
.ends

 .var a,b,c Point
 .zpvar Point f,g,i

 • dodana możliwość alokacji zmiennej typu wyliczeniowego przy pomocy dyrektyw .VAR .ZPVAR, np.:
.enum Boolean
 false = 0
 true = 1
.ende

 .var test Boolean
 .zpvar Boolean test
 • dodana możliwość deklaracji pól struktury przy pomocy typów wyliczeniowych, np.:
.enum EState
 DONE, DIRECTORY_SEARCH, INIT_LOADING, LOADING
.ende

.struct SLoader
  m_file_start .word
  m_file_length .word

  m_state EState
.ends

1.8.3 - 1.8.4

 • nowy silnik duchów programowych z minimalnymi wymaganiami pamięci, bez dodatkowych buforów pamięci obrazu ...EXAMPLES\SPRITES\CHARS_NG
 • nowa wersja pakera Huffmana (kompatybilna z Free Pascal Compiler-em, fpc -MDelphi sqz15.pas) i dekompresora Huffmana SQZ15 ...EXAMPLES\COMPRESSION\SQUASH
 • poprawiony kod generowany dla rozkazów MVP MVN PEA BRA (CPU 65816)
 • dodane nowe rozkazy BRL JSL JML (CPU 65816), jako odpowiedniki rozkazów długich skoków BRA JSR JMP
 • blok aktualizacji etykiet zewnętrznych (external) został rozszerzony o zapis młodszego i starszego bajtu adresu takiej etykiety
 • poprawione działanie dyrektywy .USE .USING, działa niezależnie od przestrzeni nazw w której zostanie użyta
 • usunięty błąd, który powodował w pewnych sytuacjach pomijanie asemblacji bloku #IF #WHILE
 • dodana możliwość definiowania zmiennych poprzez dyrektywę .DS lub pseudo rozkaz ORG przed blokiem .RELOC
 • dodana dodatkowa forma składni dla dyrektywy .VAR, z tym że dla takiego przypadku nie ma możliwości określenia adresu umiejscowienia zmiennych w pamięci
 .VAR .TYPE lab1 lab2 lab3 .TYPE lab4 .TYPE lab5 lab6 ...

 .var .byte a,b,c .dword i j
 • dodana możliwość definicji pojedyńczych zmiennych typu strukturalnego w krótszy sposób aniżeli dotąd przez DTA
.struct @point
 x .byte
 y .byte
.ends

pointA @point  ; pointA dta @point [0] <=> pointA dta @point
pointB @point  ; pointB dta @point [0] <=> pointB dta @point

points dta @point [100]
 • dodana nowa dyrektywa .ZPVAR umożliwiająca automatyczne przydzielenie miejsca zmiennym na stronie zerowej
 .ZPVAR TYPE label1, label2 label3 = $80 ; LABEL1=$80, LABEL2=LABEL1+TYPE, LABEL3=LABEL2+TYPE
 .ZPVAR label4, label5 TYPE   ; LABEL4=LABEL3+TYPE, LABEL5=LABEL4+TYPE

 .print .zpvar
 • poprawione działanie dyrektywy .ERROR i pseudo rozkazu ERT, możliwe jest umieszczenie dodatkowych informacji w wierszu podobnie jak dla .PRINT .ECHO np.:
 ERT *>$6000 , BUUU przekroczyliśmy zakres pamięci o ' , *-$6000 , ' bajtów'
 • dodana możliwość zagnieżdżania bloków procedur .PROC, ten sam kod może być wywoływany z różnymi parametrami np.:
.proc copySrc (.word src+1) .var

 .proc ToDst (.word src+1, dst+1) .var
 .endp

 ldy #0
src lda $ffff,y
dst sta $ffff,y
 iny
 bne src

 rts
.endp

 copySrc.ToDst #$a080 #$b000

 copySrc #$a360
 • dodane nowe dyrektywy .ENUM .ENDE .EEND
.enum dni_tygodnia

 poniedzialek = 1
 wtorek, sroda = 5, czwartek = 7
 piatek
 sobota
 niedziela

.ende

ift dzien==dni_tygodnia::wtorek
.print 'wtorek'
eif
 • rozszerzona funkcjonalność komentarzy wieloliniowych /* */ o możliwość umieszczania ich gdziekolwiek
lda #12+ /* komentarz */ 23
 • umożliwiona relokacja adresów definiowanych dyrektywą .DEF
.reloc
.def label=*
lda label
 • dodana możliwość użycia znaków { } do oznaczenia bloku (z wyjątkiem bloków .MACRO), znak { } zostaje rozpoznany na początku nowego wiersza, np.:
#while .word ad+1<=#$bc40+39
{
ad sta $bc40

 inw ad+1
}

.proc lab
{
 .local temp2
 {
 }

 .array tab [255] .long
 {}
}

1.8.2

 • zniesione ograniczenie długości pliku dla pseudo rozkazu INS (poprzednio długość wczytywanego pliku ograniczona była do 65536 bajtów)
 • dodany komunikat błędu The referenced label ... has not previously been defined properly w przypadku etykiet, które nie zostały zdefiniowane do końca, np. tylko w pierwszym przebiegu wartością nieokreśloną
 • dodana nowa dyrektywa .ECHO jako odpowiednik dyrektywy .PRINT, dodatkowo informacje generowane przez .PRINT .ECHO zapisywane są teraz także w listingu *.LST
 • dodana nowa dyrektywa .ALIGN pozwalająca na wyrównanie do zadanego zakresu pamięci, dodatkowo można określić wartość jaką wypełnić pamięć
[label] .ALIGN N[,fill]
 • dodany nowy przełącznik -U (Warn of unused labels)

1.8.1

 • rozszerzone działanie znaku backslash \, umieszczenie go na końcu wiersza oznacza kontynuację aktualnego wiersza od nowego wiersza, np.:
macro_temp \

_____________________________________parametr1_________________________________________________\
_____________________________________parametr2_________________________________________________\
_____________________________________parametr3_________________________________________________

lda\
 #____________________________________label________________________________________\
 +__________________________________expression___________________________________
 • zmienione testowanie niekończącego wywoływania się makr po którym wystąpi błąd Infinite loop
 • naprawiony zapis etykiet do pliku *.LAB, błąd powstał po dodaniu addytywności obszarów LOCAL
 • poprawione działanie pseudo rozkazu SIN (kod zapożyczony z XASM)
 • poprawione rozpoznawanie dyrektyw przy włączonym przełączniku -C (Case sensitive)
 • usprawniony odczyt bloków .REPT (wskazanie prawidłowej linii z błędem) i .MACRO
 • zablokowane użycie .VAR w bloku .REPT
 • umożliwione zagnieżdżanie oraz wielokrotne uruchamianie (poprzez makra) pętli .REPT :repeat (poprzednio występował komunikat Use .REPT directive)
 • umożliwione przekazywanie parametrów do bloku .REPT, np.
.REPT 10, #
label:1      ; LABEL0, LABEL1, LABEL2 ... LABEL9
.ENDR

.REPT 5, $12,$33,$44,$55,$66
 dta :1,:2,:3,:4,:5      ; $12,$33,$44,$55,$66
 dta :5,:4,:3,:2,:1      ; $66,$55,$44,$33,$12
.ENDR

1.7.9 - 1.8.0

 • poprawiony błąd w opisie przełącznika -F, poprzednio Label at first column, prawidłowy opis to CPU command at first column
 • przepisana od nowa obsługa dyrektywy .DS i opcji OPT F+ (dodana możliwość użycia bloków RUN i INI)
 • przepisana od nowa obsługa opcji OPT ?+ (etykiety lokalne w standardzie MAE)
 • dodana możliwość upublicznienia w blokach PUBLIC tablic zadeklarowanych przez .ARRAY oraz deklaracji struktur .STRUCT
 • dyrektywa generująca kod 6502 dla decyzji .TEST zastąpiona została przez dyrektywę #IF, dyrektywa .ENDT przez #END, dodatkowo możliwe jest użycie dyrektywy #ELSE np.:
 # if .byte i>#8 .and .byte i<#200
 # else
    #if .word j = #12
    #end
 # end
 • dyrektywa generująca kod 6502 dla iteracji .WHILE zastąpiona została przez dyrektywę #WHILE, dyrektywa .ENDW przez #END, np.:
 lda 20        ->    lda 20
 # while .byte @=20  -> wait cmp 20
 # end        ->    sne
           ->    jmp wait
 • dyrektywy #IF #WHILE akceptują dwa dodatkowe operatory == !=
 • dodana dyrektywa .EXITM jako odpowiednik .EXIT
 • dodana dyrektywa .FI jako odpowiednik .ENDIF
 • dodana dyrektywa .IFDEF jako krótszy odpowiednik dyrektyw .IF .DEF
 • dodana dyrektywa .IFNDEF jako krótszy odpowiednik dyrektyw .IF .NOT .DEF
 • umożliwione zostało definiowanie makr w obszarze procedury .PROC, podsumowując aktualnie dopuszczalne jest zdefiniowanie makra w obszarze .LOCAL .PROC
 • wystąpienie jakiegokolwiek ostrzeżenia podczas asemblacji nie zmieni kodu wyjścia (exit_code=0), zmiana podyktowana potrzebą kompatybilności z linuxowym makefile
 • ujednolicony sposób deklaracji etykiet lokalnych i globalnych, "białe znaki" przed nazwą etykiety nie wymuszą zdefiniowania takiej etykiety jako globalnej, umożliwi to tylko dyrektywa .DEF :LABEL
 • poprawione makra @CALL.MAC @CALL_2.MAC, zmienna tymczasowa globalna ?@stack_offset modyfikowana jest teraz przez dyrektywę .DEF
 • rezygnacja z opcji -E (Eat White spaces), aktualnie jest ta opcja zawsze włączona
 • poprawione wyświetlanie numeru linii z błędem w aktualnie wykonywanym makrze
 • skrócone nazwy etykiet tworzonych podczas wykonywania makr (łatwiejsza ich identyfikacja w pliku *.LAB)
 • poprawione działanie opcji OPT H-
 • dodane nowe makro rozkazy INL (increse LONG), IND (increse DWORD), DEL (decrese LONG), DED (decrese DWORD)
 • dodane nowe makro rozkazy CPB (compare BYTE), CPW (compare WORD), CPL (compare LONG), CPD (compare DWORD)
 • usprawnione i rozszerzone działanie dyrektyw #TEST #WHILE w oparciu o kod generowany przez makro rozkazy CPB CPW CPL CPD, dyrektywy #TEST #WHILE dla wyrażeń =#0 <>#0 generują najkrótszy kod wynikowy
 • dodana optymalizacja długości generowanego kodu dla makro rozkazów MWA MWX MWY
 • dodana nowa opcja OPT R optymalizująca kod makro rozkazów MWA MWX MWY MVA MVX MVY ze względu na zawartość rejestrów, np.:
        opt r-    opt r+
mva #0 $80 -> lda #$00 -> lda #0
mva #0 $81 -> sta $80  -> sta $80
        lda #$00 -> sta $81
        sta $81  ->
 • rozszerzona funkcjonalność dyrektywy .DEF o możliwość przypisania wartości nowo deklarowanej etykiecie, np.:
.def label = 1
 • rozszerzona funkcjonalność dyrektywy .DEF o możliwość zdefiniowania etykiety globalnej niezależnie od aktulnego obszaru lokalnego, np.:
.def :label
 • umożliwiona została addytywność obszarów .LOCAL, tzn. może istnieć wiele obszarów lokalnych o tej samej nazwie, symbole zawarte w takich obszarach należeć będą do wspólnej przestrzeni nazw, np.:
.local namespace

 .proc proc1
 .endp

.endl

.local namespace

 .proc proc2
 .endp

.endl

1.7.8

 • dodane dyrektywy .MEND .PGEND .REND jako odpowiedniki .ENDM .ENDPG .ENDR
 • obecnie deklaracja makra musi kończyć się dyrektywą .ENDM lub .MEND (poprzednio dopuszczalne było użycie dyrektywy .END)
 • poprawiony sposób wykonywania makr dzięki czemu umożliwione zostało wykonanie dyrektywy .ENDL z poziomu wykonywanego makra
 • poprawione zauważone błędy dotyczące starszych bajtów relokowanego adresu oraz bloku aktualizacji symboli publicznych
 • dodana nowa dyrektywa .USING .USE pozwalająca określić ścieżkę poszukiwań dla nazw etykiet
 • poprawione działanie dyrektyw .LOCAL .DEF, których błędne działanie objawiało się w szczególnych przypadkach
 • poprawione działanie makro rozkazów skoków (SNE RNE itp.), których błędne działanie objawiało się w szczególnych przypadkach
 • rozszerzona składnia dyrektywy .TEST (kod 6502 dla warunku) o dowolną ilość wyrażeń połączonych przez .OR lub .AND (brak możliwości zmiany piorytetu wartościowania przy pomocy nawiasów), np.:
.test .byte k>#10+1 .or .word j>#100 .and .word j<#105 .or .byte k<=#5
...
...
.endt
 • rozszerzona składnia dyrektywy .WHILE (kod 6502 dla pętli) o dowolną ilość wyrażeń połączonych przez .OR lub .AND (brak możliwości zmiany piorytetu wartościowania przy pomocy nawiasów), np.:
.while .byte k>#4 .and .byte k<#39
...
...
.endw

1.7.6 - 1.7.7

 • dodany nowy przełącznik -B:ADDRESS umożliwiający asemblacje od zadanego adresu
 • dodany nowa opcja OPT F+- pozwalająca tworzyć bloki ciągłej pamięci (przydatne dla cartów)
 • dodana obsługa parametrów typu .LONG .DWORD przekazywanych do procedur .PROC typu .VAR (poprzednio akceptowanymi typami parametrów był tylko .BYTE .WORD)
 • dodana nowa dyrektywa .FL realizująca zapis liczb rzeczywistych REAL w formacie FP Atari, np.:
pi .fl 3.1415926535897932384626433832795 ; 40 03 14 15 92 65
tb .fl 0.5 12.34 -2.30 0.00002
tb .fl 0.5, 12.34, -2.30, 0.00002
 • umożliwiony został zapis wartości innych typów niż tylko .BYTE w bloku .ARRAY
 • dodana obsługa typów wielokrotnych dla .STRUCT, poprzednio takie typy były akceptowane jednak pamięć nie była właściwie dla nich rezerwowana, np.:
.struct test
 x :200 .byte
 y :999 .long
.ends

buf dta test [0]
 • poprawione błędy dotyczące generowania kodu relokowalnego zauważone przez Laoo, np.:
  .reloc
  lda temp

temp .long $aabbcc
 • błąd Addres relocation overload wystąpi teraz tylko gdy wyrażenie będzie dotyczyć więcej niż jednej etykiety relokowalnej, poprzednio każde wyrażenie z udziałem etykiety relokowalnej powodowało wyświetlenie tego komunikatu błędu
 • blok aktualizacji symboli plublicznych rozszerzony został o możliwość przekazywania stałych różnych typów B-YTE, W-ORD, L-ONG, D-WORD, poprzednio przekazywanym typem był tylko W-ORD
 • zmienione działanie dyrektywy .VAR w blokach .LOCAL znajdujących się w bloku .PROC, zmienne takie zawsze odkładane są na końcu bloku przed dyrektywą .ENDP, w pozostałych przypadkach na końcu bloku .LOCAL przed dyrektywą .ENDL
 • umożliwiona została relokowalność kodu generowanego przez dyrektywy .WHILE .TEST
 • poprawione działanie testowania wartości typu .WORD w kodzie generowanym przez dyrektywy .WHILE .TEST
 • dodana nowa dyrektywa .ADR zwracająca adres etykiety przed zmianą adresu asemblacji
 • dodana nowa dyrektywa .LEN zwracająca długość bloków zdefiniowanych przez .PROC .ARRAY
 • poprawione działanie operacji dzielenia, mnożenia i modulo, poprzednio błędnie był interpretowany piorytet dla tych operacji
 • komentarze z końca linii nie poprzedzone znakiem komentarza będą powodować wystąpienie błędu Unexpected end of line
 • dodana możliwość przypisania zmiennej pól zdefiniowanych przez strukture, np.:
@point .struct
    x .byte
    y .byte
    .ends

a @point
b @point
c @point
 • rozszerzona składnia .STRUCT o możliwość dodania nowych pól bez definiowania nazwy pola, np.:
.struct @id
 id .word
.ends
.struct @mem
 @id
 adr .word
.ends
 • rozszerzona składnia makro rozkazu MWA o możliwość użycia adresowania pośredniego strony zerowej postindeksowanego Y, np.:
mwa ($80),y $a000,x
mwa $bc40,y ($f0),y
mwa ($80),y ($82),y
 • rozszerzona składnia dyrektywy .EXTRN, obecnie możliwe jest zapowiedzenie większej ilości etykiet różnych typów w jednym wierszu, zapowiedzenie procedury .PROC w takim wierszu musi znajdować się na jego końcu, np.:
.extrn a,b,c,d .byte x y z .word line .proc(.byte x,y) .reg
 • rozszerzona składnia dyrektywy .VAR, obecnie możliwe jest zadeklarowanie większej ilości etykiet różnych typów w jednym wierszu oraz przypisanie im adresu od którego zostaną odłożone w pamięci, np.:
.var x y z .byte bit :2 .dword = $80
 • rozszerzona składnia dla parametrów procedur przekazywanych przez zmienne .VAR, możliwe jest podanie przesunięcia np.:
move .proc (.word src+1,dst+1) .var

src lda $ffff
dst sta $ffff

   .endp
 • dodana nowa dyrektywa .NOWARN wyłączająca wyświetlenie ostrzeżenia dla aktualnie asemblowanego wiersza, np.:
.nowarn PROCNAME
 • dodane nowe makro rozkazy PHR PLR realizujące odkładanie i zdejmowanie wartości rejestrów z udziałem stosu sprzętowego, np.:
PHR -> PHA     PLR -> PLA
    TXA        TAY
    PHA        PLA
    TYA        TAX
    PHA        PLA
 • dodane nowe makro rozkazy ADB, SBB realizujące dodawanie i odejmowanie wartości typu .BYTE, np.:
ADB $80 #12 $b000 -> lda $80
            clc
            adc #12
            sta $b000
SBB #200 $a000   -> lda #200
            sec
            sbc $a000
            sta $a000
 • dodana możliwość użycia składni C dla liczb szestnastkowych, np.:
lda 0x2000
ldx #0x12

temp = 0x8000

1.7.5

 • dyrektywa .DS w blokach relokowalnych SDX RELOC i MADS RELOC deklaruje od teraz pusty blok
 • dodany nowy przełącznik -F, który umożliwia umieszczanie rozkazów CPU i pseudo rozkazów od pierwszej kolumny w wierszu
 • przepisane od nowa procedury odczytu bloków .MACRO .REPT oraz procedura realizująca dzielenie wiersza przy pomocy znaku \
 • dodane nowe pseudo rozkazy ADW, SBW realizujące dodawanie i odejmowanie wartości typu WORD dla CPU6502, np.:
adw hlp #40    ; hlp=hlp+40
adw hlp #20 pom  ; pom=hlp+20
 • rozszerzone działanie dyrektywy .DEF o możliwość zdefiniowania etykiety, np.: .DEF label
 • zwiększona liczba przebiegów dla deklaracji etykiet przez EQU dla pewnych szczególnych przypadków

1.7.4

 • naprawione działanie dyrektywy .PRINT, dotąd mogła nie wyświetlić wartości etykiet zaczynającej się na literę A B C D E F G H L T V
 • zablokowane działanie dyrektywy .DS w blokach .RELOC SDX oraz naprawione jej działanie z instrukcją warunkową .IF IFT
 • usprawnione przeszukiwanie ścieżek dostępu -i:path (można odwoływać się do podkatalogów tam zawartych)
 • w przypadku wystąpienia błędów podczas asemblacji wyświetlane są one wszystkie a nie tylko pierwszy z błędów
 • poprawione zauważone błędy, m.in. użycie makra w pliku .RELOC mogło spowodować w pewnych sytuacjach zapis błędnej informacji o relokownych adresach
 • uproszczony został sposób kończenia procedur wykorzystujących stos programowy MADS, nie ma potrzeby używania dyrektywy .EXIT, a dyrektywa .ENDP nie powoduje już dodatkowych działań na stosie programowym
 • dodana nowa dyrektywa .SYMBOL jako odpowiednik bloku aktualizacji BLK UPDATE NEW SYMBOL 'SYMBOL', dyrektywę .SYMBOL można użyć w dowolnym miejscu programu
 • dodane automatyczne wywoływanie bloków aktualizacji ADDRESS EXTERNAL PUBLIC SYMBOL dla .RELOC i SDX
 • dodane nowe dyrektywy .BY .WO .HE .EN .SB (zapożyczone z MAE)
 • dodany nowy przełącznik OPT ?- (domyślnie) etykiety ze znakiem zapytania (?labels) traktowane są jako etykiety tymczasowe, OPT ?+ etykiety ze znakiem zapytania ?labels traktowane są jako lokalne i tymczasowe, nazwą obszaru lokalnego jest ostatnio użyta etykieta bez znaku zapytania
 • dodane dyrektywy .LEND .PEND .AEND .WEND .TEND .SEND jako odpowiedniki dyrektyw .ENDL .ENDP .ENDW ENDW .ENDT .ENDS
 • dodane nowe dyrektywy .GLOBAL .GLOBL jako odpowiednik (zamiennik) dyrektywy .PUBLIC
 • dodana optymalizacja skoków warunkowych JEQ JNE JPL JMI JCC JCS JVC JVS jeśli jest taka możliwość wybierany jest skok krótki typu BEQ BNE BPL BMI BCC BCS BVC BVS
 • dodany nowy domyślny separator znak spacji dla przekazywanych parametrów do .PROC .MACRO dotąd był to tylko znak przecinka
 • usprawnienia dotyczące przekazywania parametrów do makr i procedur, np. paramatrem makra może być dyrektywa zwracająca wartość wyrażenia lub symbol licznika pętli #
:12 makro #
 • dodana możliwość użycia znaku spacji jako separatora dla .VAR .EXTRN np.
.EXTRN a b c d .word
.VAR i = 1 j = 2 .byte
.VAR a b c d .byte
 • rozszerzona składnia dla .VAR umożliwiająca zaincjowanie zmiennych stałą, np.:
.var i = 10 j = 12 .byte
.var a , b = 2 .byte
 • dodane nowe dyrektywy .WHILE .ENDW pozwalające na automatyczne wygenerowanie kodu dla pętli WHILE, np.:
    ldx #$ff
.while .word adr < #$bc40+40*24
    stx $bc40
  adr: equ *-2
    inw adr
.endw
 • dodane nowe dyrektywy .TEST .ENDT pozwalające na automatyczne wygenerowanie kodu dla warunku, np.:
.test .byte (@>=#'a')
 .test .byte (@<=#'z')

 .endt
.endt

1.7.3

 • dodana możliwość zmiany adresu asemblacji .PROC lub .LOCAL bez zmiany adresu ładowania
 • usunięto optymalizację kodu dla makro rozkazów MWA itp., która mogła powodować w szczególnych przypadkach zapętlenie się MADS
 • dodane dyrektywy .REG .VAR pozwalające określić sposób przekazywania parametrów do procedur (.REG przez rejestry CPU, .VAR przez zmienne)
 • dodana dyrektywa .VAR pozwalająca na deklarację zmiennych w blokach .PROC .LOCAL, zadeklarowane zmiennne są fizycznie odkładane na końcu takiego bloku
 • rozszerzona składnia dla dyrektywy .EXTRN, np. EXTRN label1,label2,label3... TYPE
 • jesli brak deklaracji etykiet dla stosu programowego MADS, przyjmowane są domyślne wartości @PROC_VARS_ADR=$0500 @STACK_ADDRESS=$0600 @STACK_POINTER=$FE
 • dodany repeat_counter #, który można używać zamiennie z dyrektywą .R
 • wystapi błąd ^ not relocatable przy próbie relokacji rozkazu lda ^label
 • dodana obsługa symboli publicznych dla stałych CONSTANT w blokach PUBLIC
 • poprawiona relokowalnosc dla tablic .ARRAY, danych stworzonych przez .STRUCT, parametrów przekazywanych do procedur przez stała #

1.7.2

 • przepisana na nowo obsługa pseudo rozkazów REQ RNE RPL RMI RCC RCS RVC RVS SEQ SNE SPL SMI SCC SCS SVC SVS
 • poprawione działanie dyrektywy .LINK dla bloków o stałych adresach
 • poprawione testowanie słów zarezerwowanych (można używać nazw zarezerwowanych dla 65816 gdy używamy tylko 6502)
 • zmiany w listingu, wyświetla informacje o numerze banku tylko gdy bank > 0
 • dodana obsługa makro rozkazów MWA MWX MWY MVA MVX MVY ADD SUB INW DEW (do ich obsługi nie są już potrzebne makra)

1.7.1

 • dodana możliwość używania nazw mnemoników 65816 w trybie pracy 6502, w trybie 65816 wystąpi już błąd Reserved word
 • poprawione działanie pseudo rozkazów skoków SCC RNE itp. w makrach
 • usprawnione wykonywanie wielu makr rozdzielonych znakiem dwukropka :

1.7.0

 • usunięty błąd, który powodował zbyt mała liczbę przebiegów asemblacji
 • dodana obsługa pseudo rozkazów JEQ JNE JPL JMI JCC JCS JVC JVS (makra nie są już potrzebne do ich obsługi)

1.6.9

 • rozszerzona składnia dla .ARRAY .PUT
 • dodany pseudo rozkaz EXT pozwalający na deklaracje etykiety external
 • dodane makra JEQ JNE JPL JMI JCC JCS
 • dodane dyrektywy .PAGES .ENDPG
 • dodana dyrektywa .END zastepujaca inne dyrektywy .END?
 • przełącznik -H zastąpiony został przez -HC (generuje plik nagłówkowy dla CC65)
 • dodany nowy przełącznik -HM generujący plik nagłówkowy dla MADS z sortowaniem na etykiety typu CONSTANTS VARIABLES PROCEDURES
 • dodana nowa dyrektywa .RELOC generująca kod relokowalny w formacie MADS

1.6.8

 • dodana nowa dyrektywa .PUT oraz rozszerzona składnia dla dyrektywy .GET (../EXAMPLES/MSX/MPT_PLAYER/MPT_RELOCATOR.MAC , ../EXAMPLES/MSX/TMC_PLAYER/TMC_RELOCATOR.MAC)
 • dodana obsługa pseudo rozkazów XASM REQ RNE RPL RMI RCC RCS RVC RVS SEQ SNE SPL SMI SCC SCS SVC SVS
 • dodana możliwość łączenia dowolnej liczby znanych MADS mnemoników przy pomocy znaku : (styl XASM), np.:
lda:cmp:req 20
ldx:ldy:lda:iny label

1.6.6 - 1.6.7

 • źródło MADS kompatybilne z Free Pascal Compiler, po kompilacji możliwe jest jego używanie na innych platformach systemowych, jak np. Linux, Mac OS, OS/2 itp.
 • od teraz MADS sam dobiera odpowiednią liczbę przebiegów asemblacji, przełącznik /3 nie jest już potrzebny
 • poprawiony i rozbudowany został mechanizm przekazywania parametrów do MADS (rozdział Przełączniki assemblera)
 • poprawione zostało wywołanie makra w linii rozdzielanej znakiem \ oraz usprawnione rozpoznawanie i wykonywanie linii rozdzielanych znakami \
 • poprawiony błąd, w którym MADS mylił dyrektywę .ENDM z pseudorozkazem IFT
 • poprawione działanie instrukcji warunkowych .ELSEIF .ELSE
 • poprawione testowanie poprawności instrukcji warunkowych w makrach
 • obsługa procedur .PROC została rozbudowana o nowe makra i mechanizmy, dzięki którym podobna jest w działaniu jak i łatwości użycia do procedur z języków wyższego poziomu
 • dla procedur .PROC z zadeklarowanymi parametrami potrzebna jest teraz dodatkowa deklaracja @PROC_VARS_ADR
 • brak ograniczeń w liczbie parametrów przekazywanych do procedur, jedynym ograniczeniem jest dostępna pamięć
 • dodany nowy przełącznik /d:label=value pozwalający zdefiniować nową etykietę MADS z poziomu linii poleceń
 • dodany nowy przełącznik /x Exclude unreferenced procedures pozwalający pominąć podczas asemblacji nie używane w programie procedury zadeklarowane dyrektywą .PROC
 • nowa opcja OPT T+ (track sep, rep) śledząca zmiany rozmiaru rejestrów A X Y dokonywane przez rozkazy SEP, REP CPU 65816
 • nowe biblioteki w katalogu ..\EXAMPLES\LIBRARIES
 • w deklaracji obszaru lokalnego .LOCAL nie jest wymagane podanie nazwy obszaru
 • nowe operatory -= += ++ -- pozwalające zmniejszyć/zwiększyć wartość etykiety tymczasowej, np.:
?label --   ->  ?label=?label-1
?lab ++    ->  ?lab=?lab+1
?temp += 3   ->  ?temp=?temp+3
?ofset -= 5  ->  ?ofset=?ofset-5
 • rozszerzona o znak przecinka składnia deklaracji parametrów procedur, np.:
.proc nazwa (.byte a,b,c .word d,e)
.endp