Wstęp

Pewnie każdemu, kto miał do czynienia z architekturą małego Atari, pojęcie bank pamięci kojarzy się z pamięcią rozszerzoną, podzieloną na banki wielkości 16kb, przełączane w obszar $4000..$7FFF.

MADS też może to rozumieć w ten sposób (opcja OPT B+, Sprzętowe banki pamięci), jednak domyślnie rozumie to w sposób bardziej wirtualny (opcja OPT B-, Wirtualne banki pamięci).

Banków dotyczą n/w pseudo rozkazy:

LMB #value
NMB
RMB
 • LMB # Load Memory Bank

Ustawiamy licznik banków MADS-a na konkretną wartość z zakresu <$00..$FF> (BANK = value), np.

lmb #0
lmb #bank
lmb #5 , $6500   ; tylko gdy OPT B+
 • NMB Next Memory Bank

Zwiększamy o 1 licznik banków MADS-a (BANK = BANK + 1).

nmb
nmb $6500     ; tylko gdy OPT B+
 • RMB Reset Memory Bank

Zerujemy licznik banków MADS-a (BANK = 0).

rmb
rmb $3500      ; tylko gdy OPT B+
rmb $8500      ; tylko gdy OPT B+

MADS podczas asemblacji, każdej nowo zdefiniowanej etykiecie przypisuje aktualną wartość licznika banków. Programista może mieć wpływ na wartość licznika banków dzięki w/w pseudo rozkazom.

 • Etykiety z przypisanym licznikiem banków MADS =0 są zasięgu globalnego.
 • Etykiety z przypisanym licznikiem banków MADS >0 są zasięgu lokalnego.

Wirtualne banki pamięci OPT B-

W MADS przez pojęcie wirtualny bank pamięci rozumiany jest każdy obszar oznaczony przez nowo zdefiniowaną etykietę z przypisaną aktualną wartością licznika banków (domyślnie licznik banków jest wyzerowany). Czyli wirtualny bank pamięci to nie koniecznie obszar pamięci $4000..$7FFF, ale każda etykieta reprezentująca jakiś obszar kodu programu, której przypisany został kod (wartość licznika banków) z zakresu $00..$FF przy pomocy odpowiednich pseudo rozkazów oddanych na użytek programisty NMB RMB LMB.

Wyjątek stanowią bloki .RELOC w których nie można samodzielnie zmieniać licznika banków, realizuje to automatycznie MADS, który zwiększa licznik za każdym wywołaniem dyrektywy .RELOC. Licznik banków w takim przypadku przyjmuje wartości z zakresu $0001..$FFF7.

Programista może odczytać wartość licznika banków, który został przypisany etykiecie za pomocą operatora = np.:

label

 ldx #=label

W w/w przykładzie do rejestru X CPU zapisaliśmy wartość licznika banków pamięci MADS przypisany etykiecie LABEL.

Innym przydatnym operatorem może być znak dwukropka : umieszczony na początku nazwy etykiety. Spowoduje to że MADS odczyta wartość takiej etykiety pomijając ograniczenia zasięgu, które wprowadza licznik banków MADS. Niekiedy może spowodować to komplikacje, np. jeśli wystąpiło więcej etykiet o tej samej nazwie ale w różnych obszarach lokalnych albo w obszarach o różnych wartościach licznika wirtualnych banków. lmb #5

label5
 nop

 lmb #6

label6
 nop

 lda :label5

Dla w/w przykładu brak operatora : na początku nazwy etykiety w rozkazie lda :label5 skończy się komunikatem błędu ERROR: Undeclared label LABEL5 (BANK=6).

Wirtualnych banków pamięci można użyc do indeksowania tablicy zawierającej wartości dla PORTB. Takie też jest ich zastosowanie w przypadku wybrania opcji OPT B+.

Sprzętowe banki pamięci OPT B+

Ten tryb działania MADS można określić jako czuły na banki BANK SENSITIVE.

Sprzętowe banki pamięci są rozszerzeniem wirtualnych banków. Rozumiane są przez MADS jako banki rozszerzonej pamięci, włączane w obszar $4000..$7FFF. Działanie pseudo rozkazów NMB RMB LMB zostaje rozszerzone o wywołanie makra @BANK_ADD, które można znaleźć w katalogu ..\EXAMPLES\MACROS\.

W tym trybie działania MADS potrzebuje deklaracji konkretnych makr:

@BANK_ADD
@BANK_JMP

oraz potrzebuje definicji etykiet o nazwach:

@TAB_MEM_BANKS
@PROC_ADD_BANK

Etykieta @TAB_MEM_BANKS definiuje adres tablicy, z której wartości będą przepisywane do rejestru PORTB odpowiedzialnego za przełączanie banków rozszerzonej pamięci. Możemy sobie ułatwić sprawę i skorzystać z gotowej procedury wykrywającej banki rozszerzonej pamięci dołączonej do MADS, plik ..\EXAMPLES\PROCEDURES\@MEM_DETECT.ASM.

Etykieta @PROC_ADD_BANK używana jest przez makro @BANK_ADD i definiuje adres pod jakim znajdzie się kod programu przełączający bank pamięci rozszerzonej.

Programista może odczytać wartość licznika banków, który został przypisany etykiecie za pomocą operatora =, np.:

label

 ldy #=label

W w/w przykładzie do rejestru regY zapisaliśmy wartość licznika banków pamięci MADS przypisany etykiecie LABEL.

Jeśli licznik banków MADS = 0 to:

 • kod programu musi znajdować się poza obszarem $4000..$7FFF
 • nowo zdefiniowane etykiety w tym obszarze są globalne
 • można odwoływać się do wszystkich zdefiniowanych etykiet bez ograniczeń, bez względu na numer banku
 • skok w obszar banku możliwy przy użyciu makra @BANK_JMP, przykład w pliku ..\EXAMPLES\MACROS\@BANK_JMP.MAC, parametr dla tego makra nie musi być poprzedzony operatorem :

Jeśli licznik banków MADS > 0 to:

 • kod programu musi znajdować się w obszarze $4000..$7FFF
 • nowo zdefiniowane etykiety w tym obszarze są lokalne
 • można odwoływać się tylko do etykiet globalnych i tych zdefiniowanych w obszarze aktualnego banku
 • pseudo rozkaz LMB NMB powoduje wykonanie makra @BANK_ADD, które włącza nowy bank rozszerzonej pamięci na podstawie licznika banków MADS-a oraz ustawia nowy adres asemblacji (domyślnie na $4000)
 • pseudo rozkaz RMB powoduje wyzerowanie licznika banków pamięci MADS oraz ustawienie nowego adresu asemblacji poza bankiem (domyślnie na $8000)
 • skok w obszar innego banku możliwy przy użyciu makra @BANK_JMP, przykład w pliku ..\EXAMPLES\MACROS\@BANK_JMP, parametr dla tego makra musi być poprzedzony operatorem :

Przykładem wykorzystania tego trybu pracy MADS jest plik ..\EXAMPLES\XMS_BANKS.ASM. W tym przykładzie kod programu znajduje się w dwóch różnych bankach rozszerzonej pamięci i wykonuje się jakby był jedną całością.