Tablice

Deklaracja tablicy

Tablic dotyczą n/w dyrektywy:

label .ARRAY [elements0][elements1][...] [.type] [= init_value]
   .ARRAY label [elements0][elements1][...] [.type] [= init_value]
   .ENDA [.AEND] [.END]

Dostępne typy danych to .BYTE, .WORD, .LONG, .DWORD. W przypadku braku podania typu domyślnie przyjmowany jest typ .BYTE. Definicja tablicy lokalizuje ją in-place (w miejscu definicji). ELEMENTS określa liczbę elementów tablicy, które będą indeksowane od <0..ELEMENTS-1>. Wartość ELEMENTS może być stałą lub wyrażeniem, powinna być z przedziału <0..65535>. W przypadku braku podania liczby elementów zostanie ona ustalona na podstawie liczby wprowadzonych danych.

W obszarze ograniczonym dyrektywami .ARRAY i .ENDA nie ma możliwości używania mnemoników CPU, jeśli je użyjemy lub użyjemy innych niedozwolonych znaków wówczas wystąpi błąd z komunikatem Improper syntax.

Dopuszczalne jest określenie indeksu od jakiego będziemy wpisywali wartości dla kolejnych pól tablicy. Nową wartość takiego indeksu określamy umieszczając na początku nowego wiersza w nawiasach kwadratowych wyrażenie [expression]. Możliwe jest określenie większej ilości indeksów, w tym celu rozdzielamy kolejne indeksy znakiem dwukropka :. Następnie wprowadzamy wartości dla pól tablicy po znaku równości =, np.:

.array tab .word   ; tablica TAB o nieokreślonej z góry liczbie pól typu .WORD
 1,3         ; [0]=1, [1]=3
 5          ; [2]=5
 [12] = 1       ; [12]=1
 [3]:[7]:[11] = 9,11 ; [3]=9, [4]=11, [7]=9, [8]=11, [11]=9, [12]=11
.enda

.array scr [24][40]  ; tablica dwuwymiarowa SCR typu .BYTE
 [11][15] = "ATARI"
.enda
Przykład tablicy tłumaczącej kod naciśniętego klawisza na kod INTERNAL.

.array TAB [255] .byte = $ff  ; alokowanie 256 bajtów [0..255] o wartości początkowej $FF

 [63]:[127] = "A"       ; przypisanie nowej wartości TAB[63]="A", TAB[127]="A"
 [21]:[85] = "B"
 [18]:[82] = "C"
 [58]:[122] = "D"
 [42]:[106] = "E"
 [56]:[120] = "F"
 [61]:[125] = "G"
 [57]:[121] = "H"
 [13]:[77] = "I"
 [1] :[65] = "J"
 [5] :[69] = "K"
 [0] :[64] = "L"
 [37]:[101] = "M"
 [35]:[99] = "N"
 [8] :[72] = "O"
 [10]:[74] = "P"
 [47]:[111] = "Q"
 [40]:[104] = "R"
 [62]:[126] = "S"
 [45]:[109] = "T"
 [11]:[75] = "U"
 [16]:[80] = "V"
 [46]:[110] = "W"
 [22]:[86] = "X"
 [43]:[107] = "Y"
 [23]:[87] = "Z"
 [33]:[97] = " "

 [52]:[180] = $7e
 [12]:[76] = $9b

.enda

W w/w przykładzie stworzyliśmy tablicę TAB o rozmiarze 256 bajtów [0..255], typie danych .BYTE i wypełniliśmy pola wartością = $FF, dodatkowo zapisaliśmy wartości kodów literowych INTERNAL na pozycjach (indeksach tablicy) równych kodowi naciśnięcia klawisza (bez SHIFT-a i z SHIFT-em, czyli duże i małe litery).

Znak dwukropka : rozdziela poszczególne indeksy tablicy.

Przykład procedury detekcji ruchu joysticka, np.:

.local HERO

 .pages

 lda $d300
 and #$0f
 tay
 lda joy,y
 sta _jmp

 jmp null
_jmp equ *-2

left
right
up
down

null

 rts

 .endpg

 _none   = 15
 _up    = 14
 _down   = 13
 _left   = 11
 _left_up = 10
 _left_dw = 9
 _right  = 7
 _right_up = 6
 _right_dw = 5

.array joy [16] .byte = .lo(null)

  [_left]   = .lo(left)
  [_left_up] = .lo(left)
  [_left_dw] = .lo(left)

  [_right   = .lo(right)
  [_right_up] = .lo(right)
  [_right_dw] = .lo(right)

  [_up]    = .lo(up)
  [_dw]    = .lo(down)
.enda

.endl

Innym przykładem może być umieszczenie wycentrowanego napisu, np.:

 org $bc40

.array txt 39 .byte
 [17] = "ATARI"
.enda
Do tak stworzonej tablicy odwołujemy się następująco:
 lda tab,y
 lda tab[23],x
 ldx tab[200]

Jeśli w nawiasie kwadratowym podamy wartość indeksu przekraczającą zadeklarowaną dla danej tablicy, zostanie wygenerowany komunikat błędu _Constant expression violates subrange bounds+.