Komentarze

Znaki komentarza jednoliniowego powinniśmy poprzedzać znakiem ; lub *. Do oznaczania komentarza jednoliniowego najbezpieczniej jest jednak używać średnika ; ponieważ znak * ma też inne znaczenia, może oznaczać operację mnożenia, czy też aktualny adres podczas asemblacji. Średnik natomiast dedykowany jest tylko i wyłącznie do oznaczania komentarzy.

Do oznaczenia komentarza jednoliniowego możliwe jest też użycie znaków //, a dla wieloliniowego znaków /* */.

 * to jest komentarz
         ; to jest komentarz
 lda #0   ; to jest komentarz
 dta 1 , 3   * BŁĘDNY KOMENTARZ, ZOSTANIE ŹLE ZINTERPRETOWANY

 org $2000 + 1   BŁĘDNY KOMENTARZ, ZOSTANIE ŹLE ZINTERPRETOWANY

 nop // to jest komentarz

 // to jest komentarz

 dta 1,2, /* komentarz */ 3,4

 lda /* komentarz */ #0

/*
 ...
 to jest komentarz wieloliniowy
 ...
*/

/*************************************
 to tez jest komentarz wieloliniowy
**************************************/

Znaki oznaczające komentarz wieloliniowy /* */ i znaki oznaczające komentarz jednoliniowy // można stosować bez ograniczeń.

Łączenie wierszy

Dowolną ilość wierszy listingu możemy połączyć (rozdzielić) w jeden wiersz używając znaku \, np.:

 lda 20\ cmp 20\ beq *-2

 lda 20  \ cmp 20  \  beq *-2

 lda #0 \lop sta $a000,y \ iny \ bne lop   ; komentarz tylko na końcu takiego wiersza

Jeśli po znaku \ nie umieścimy znaku spacji, wówczas mnemonik czy inny ciąg znakowy może zostać zinterpretowany jako etykieta, należy pamiętać że znak \ oznacza początek nowej linii.

MADS kończy przetwarzać taki wiersz, aż do napotkania komentarza lub napotkania końca ciągu znakowego, dlatego komentarze możemy umieszczać tylko na końcu takiego wielo-wiersza.

UWAGA: Umieszczenie znaku \ na końcu wiersza oznacza dla MADS chęć kontynuowania aktualnego wiersza od następnego wiersza, np.:

 lda\
 #\
 12

Dla w/w przykładu otrzymamy rozkaz LDA #12.

Łączenie mnemoników

Możliwość łączenia dwóch mnemoników za pomocą znaku dwukropka : znana jest już z XASM. W MADS ta możliwość została rozszerzona o łączenie dowolnej liczby znanych MADS mnemoników, np.:

 lda:cmp:req 20

 lda:iny:sta:iny $600,y

Wyrażenia

Termin wyrażenie oznacza sekwencję operatorów i operandów (argumentów), która określa operacje, tj. rodzaj i kolejność obliczeń. Wyrażeniem złożonym nazywa się takie wyrażenie, w którym występuje dwa lub więcej operatorów. Operatory, które oddziaływują tylko na jeden operand, nazywa się jednoargumentowymi (unarnymi). Operatory dwuargumentowe nazywa się binarnymi.

Wartościowanie wyrażenia przebiega w porządku, określonym pierwszeństwem operatorów i w kierunku, określonym przez kierunek wiązania operatorów.

Liczby

MADS akceptuje zapis liczb w formacie decymalnym, hexadecymalnym, binarnym oraz w kodach ATASCII i INTERNAL.

zapis decymalny

  -100
  -2437325
  1743

zapis hexadecymalny

  $100
  $e430
  $000001

  0x12
  0xa000
  0xaabbccdd

zapis binarny

  %0001001010
  %000000001
  %001000

zapis kodami ATASCII:

  'a'
  'fds'
  'W'*

zapis kodami INTERNAL:

  "B"
  "FDSFSD"
  "."*

Tylko pierwszy znak ciągu ATASCII, INTERNAL jest znaczący. Znak * za apostrofem zamykającym powoduje invers znaku.


Dodatkowo możliwe są jeszcze dwie operacje + - dla ciągów znakowych, które powodują zwiększenie/zmniejszenie kodów znaków ograniczonych apostrofami.

  "FDttrteSFSD"-12
  'FDSFdsldksla'+2

Operatory

binarne

+  Addition
-  Subtraction
*  Multiplication
/  Division
%  Remainder
&  Bitwise and
|  Bitwise or
^  Bitwise xor
<< Arithmetic shift left
>> Arithmetic shift right
=  Equal
== Equal (same as =)
<> Not equal
!= Not equal (same as <>)
<  Less than
>  Greater than
<= Less or equal
>= Greater or equal
&& Logical and
|| Logical or

jednoargumentowe

+ Plus (does nothing)
- Minus (changes sign)
~ Bitwise not (complements all bits)
! Logical not (changes true to false and vice versa)
< Low (extracts low byte)
> High (extracts high byte)
^ High 24bit (extracts high byte)
= Extracts memory bank
: Extracts global variable value

kolejność wykonywania

first []       (brackets)
+ - ~ < >      (unary)
* / % & << >>    (binary)
+ - | ^       (binary)
= == <> != < > <= >= (binary)
!          (unary)
&&          (binary)
last ||       (binary)