Makro rozkazy

REQ, RNE, RPL, RMI, RCC, RCS, RVC, RVS

SEQ, SNE, SPL, SMI, SCC, SCS, SVC, SVS

JEQ, JNE, JPL, JMI, JCC, JCS, JVC, JVS

ADD, SUB

ADB, SBB

ADW, SBW

PHR, PLR

INW, INL, IND, DEW, DEL, DED

MVA, MVX, MVY

MWA, MWX, MWY

CPB, CPW, CPL, CPD

Zadaniem makro rozkazów jest skrócenie czasu pisania programu i samego listingu. Makro rozkazy zastępują grupy często powtarzających się mnemoników.

REQ, RNE, RPL, RMI, RCC, RCS, RVC, RVS

W/w makro rozkazy swoimi nazwami nawiązują do odpowiednich mnemoników 6502, odpowiednio BEQ, BNE, BPL, BMI, BCC, BCS, BVC, BVS. Posiadają dodatkową właściwość jaką jest skok do poprzednio asemblowanej instrukcji, np.:

  lda:cmp:req 20      ->   lda 20
              -> wait cmp 20
              ->   beq wait

  ldx #0          ->   ldx #0
  mva:rne $500,x $600,x+  -> loop lda $500,x
              ->   sta $600,x
              ->   inx
              ->   bne loop

SEQ, SNE, SPL, SMI, SCC, SCS, SVC, SVS

W/w makro rozkazy swoimi nazwami nawiązują do odpowiednich mnemoników 6502, odpowiednio BEQ, BNE, BPL, BMI, BCC, BCS, BVC, BVS. Posiadają dodatkową właściwość jaką jest skok do następnej asemblowanej instrukcji, np.:

  lda #40     ->    lda #40
  add:sta $80  ->    clc
  scc:inc $81  ->    adc $80
          ->    sta $80
          ->    bcc skip
          ->    inc $81
          -> skip

JEQ, JNE, JPL, JMI, JCC, JCS, JVC, JVS

W/w makro rozkazy swoimi nazwami nawiązują do odpowiednich mnemoników 6502, odpowiednio BEQ, BNE, BPL, BMI, BCC, BCS, BVC, BVS. Posiadają dodatkową właściwość jaką jest skok warunkowy pod wskazany adres, z ich pomocą możemy skakać nie tylko w zakresie -128..+127 bajtów ale w całym zakresie 64kB np.:

 jne dest  -> beq *+4
      -> jmp dest

Jeśli skok jest krótki (zakres -128..+127) wówczas MADS użyje krótkiego skoku, odpowiednio BEQ, BNE, BPL, BMI, BCC, BCS, BVC, BVS.

ADD, SUB

W/w makro rozkazy realizują odpowiednio zwiększenie/zmniejszenie bajtu pamięci bez zapisywania wyniku (wynik w akumulatorze CPU).

 ADD -> CLC     SUB -> SEC
   -> ADC ...     -> SBC ...

ADB, SBB

W/w makro rozkazy realizują odpowiednio zwiększenie/zmniejszenie bajtu pamięci z zapisaniem wyniku.

 ADB SRC #$40 -> LDA SRC    ADB A B C -> LDA A
        -> CLC           -> CLC
        -> ADC #$40         -> ADC B
        -> STA SRC         -> STA C

 SBB SRC #$80 -> LDA SRC    SBB A B C -> LDA A
        -> SEC           -> SEC
        -> SBC #$80         -> SBC B
        -> STA SRC         -> STA C

ADW, SBW

W/w makro rozkazy realizują odpowiednio zwiększenie/zmniejszenie słowa pamięci z zapisaniem wyniku.

 ADW SRC #$40 -> CLC       ADW A B C -> CLC
        -> LDA SRC          -> LDA A
        -> ADC #$40          -> ADC B
        -> STA SRC          -> STA C
        -> SCC            -> LDA A+1
        -> INC SRC+1         -> ADC B+1
                       -> STA C+1

 ADW SRC #$40 SRC -> CLC
          -> LDA SRC
          -> ADC #$40
          -> STA SRC
          -> LDA SRC+1
          -> ADC #$00
          -> STA SRC+1

 SBW SRC #$4080 -> SEC      SBW A B C -> SEC
         -> LDA SRC         -> LDA A
         -> SBC <$4080        -> SBC B
         -> STA SRC         -> STA C
         -> LDA SRC+1        -> LDA A+1
         -> SBC >$4080        -> SBC B+1
         -> STA SRC+1        -> STA C+1

PHR, PLR

W/w makro rozkazy swoimi nazwami nawiązują do odpowiednich mnemoników 6502, odpowiednio PHA, PLA, realizują odkładanie na stosie i zdejmowanie ze stosu rejestrów A, X, Y.

 PHR -> PHA     PLR -> PLA
    -> TXA       -> TAY
    -> PHA       -> PLA
    -> TYA       -> TAX
    -> PHA       -> PLA

INW, INL, IND, DEW, DEL, DED

Makro rozkazy INW, INL, IND realizują zwiększenie odpowiednio słowa pamięci (.WORD), długiego słowa pamięci (.LONG), podwójnego słowa pamięci (.DWORD).

Makro rozkazy DEW, DEL, DED realizują zmniejszenie odpowiednio słowa pamięci (.WORD), długiego słowa pamięci (.LONG), podwójnego słowa pamięci (.DWORD) i wykorzystują w tym celu akumulator CPU (zawartość akumulatora ulega zmianie po wykonaniu makro rozkazów DEW, DEL, DED).

  inw dest ->    inc dest  ->  inc dest
       ->    bne skip  ->  sne
       ->    inc dest+1 ->  inc dest+1
       -> skip       ->

  dew dest ->    lda dest  ->  lda dest
       ->    bne skip  ->  sne
       ->    dec dest+1 ->  dec dest+1
       -> skip dec dest  ->  dec dest

MVA, MVX, MVY

Makro rozkazy MVA, MVX, MVY służą do przenoszenia bajtów (.BYTE) pamięci przy pomocy rejestrów CPU odpowiednio A, X, Y. Użycie opcji OPT R+ pozwala na potencjalne skrócenie kodu wynikowego dla następujących po sobie makro rozkazów MVA, MVX, MVY.

  lda src  -> mva src dst
  sta dst  ->

  ldy $10,x -> mvy $10,x $a0,x
  sty $a0,x ->

  ldx #$10  -> mvx #$10 dst
  stx dst  ->

MWA, MWX, MWY

Makro rozkazy MWA, MWX, MWY służą do przenoszenia słów (.WORD) pamięci przy pomocy rejestrów CPU odpowiednio A, X, Y. Użycie opcji OPT R+ pozwala na potencjalne skrócenie kodu wynikowego dla następujących po sobie makro rozkazów MWA, MWX, MWY.

  ldx <adr  -> mwx #adr dst
  stx dst   ->
  ldx >adr  ->
  stx dst+1  ->

  mwa #0 $80 -> lda #0      mwy #$3040 $80 -> ldy <$3040
        -> sta $80             -> sty $80
        -> sta $81             -> ldy >$3040
                           -> sty $81

  mwa ($80),y $a000,x -> lda ($80),y
             -> sta $a000,x
             -> iny
             -> lda ($80),y
             -> sta $a001,x

CPB, CPW, CPL, CPD

Makro rozkazy CPB, CPW, CPL, CPD realizują porównanie wartości odpowiednich typów, odpowiednio .BYTE, .WORD, .LONG, .DWORD.

 cpw temp #$4080
 bcc skip

 cpd v0 v1
 beq skip