Pseudo rozkazy

IFT .IF expression
ELS .ELSE
ELI .ELSEIF expression
EIF .ENDIF

ERT ERT 'string' | ERT expression

label SET expression
label EXT type
label EQU expression
label = expression

OPT [bcfhlmorst][+-]
ORG [[expression]]address[,address2]
INS 'filename'["filename"][*][+-value][,+-ofset[,length]]
ICL 'filename'["filename"]

DTA [abfghltvmer](value1,value2...)[(value1,value2...)]
DTA [cd]'string'["string"]

RUN expression
INI expression
END .EN

SIN (centre,amp,size[,first,last])
COS (centre,amp,size[,first,last])
RND (min,max,length)

:repeat

BLK None X
BLK Dos X
BLK Sparta X
BLK Reloc Main|Extended
BLK Empty X Main|Extended
BLK Update Symbols
BLK Update External
BLK Update Adress
BLK Update New X 'string'

label SMB 'string'

NMB
RMB
LMB #expression

Czyli w większości po staremu, chociaż parę zmian zaszło. W przypadku cudzysłowów można używać ' ' lub " ". Oba rodzaje cudzysłowów traktowane są jednakowo z wyjątkiem adresowania (dla ' ' zostanie wyliczona wartość ATASCII znaku, dla " " zostanie wyliczona wartość INTERNAL znaku).

BLK

 BLK N[one] X          - blok bez nagłówków, licznik programu ustawiany na X

 BLK D[os] X           - blok DOS-a z nagłówkiem $FFFF lub bez nagłówka gdy
                  poprzedni taki sam, licznik programu ustawiany na X

 BLK S[parta] X         - blok o stałych adresach ładowania z nagłówkiem $FFFA,
                  licznik programu ustawiany na X

 BLK R[eloc] M[ain]|E[xtended]  - blok relokowalny umieszczany w pamięci MAIN lub EXTENDED

 BLK E[mpty] X M[ain]|E[xtended] - blok relokowalny rezerwujący X bajtów w pamięci MAIN lub EXTENDED
                  UWAGA: licznik programu jest natychmiastowo zwiększany o X bajtów

 BLK U[pdate] S[ymbols]     - blok aktualizujący w poprzednich blokach SPARTA lub
                  RELOC adresy symboli SDX

 BLK U[pdate] E[xternal]     - blok aktualizujący adresy etykiet external (nagłówek $FFEE)
                  UWAGA: nie dotyczy Sparta DOS X, jest to rozszerzenie MADS-a

 BLK U[pdate] A[dress]      - blok aktualizacji adresów w blokach RELOC

 BLK U[pdate] N[ew] X 'string'  - blok deklarujący nowy symbol 'string' w bloku RELOC
                  o adresie X. Gdy nazwa symbolu poprzedzona jest znakiem @,
                  a adres jest z pamięci podstawowej to taki symbol może być
                  wywoływany z command.com

Więcej informacji na temat bloków w plikach Sparta DOS X w rozdziale Budowa plików SPARTA DOS X oraz Programowanie SPARTA DOS X.

label SET expression

Pseudorozkaz SET pozwala redefiniować etykietę, ma podobne działanie jak etykiety tymczasowe zaczynające się znakiem ?, np.:

temp set 12

   lda #temp

temp set 23

   lda #temp

label SMB 'string'

Deklaracja etykiety jako symbolu SDX. Symbol może mieć maksymalnie długość 8-iu znaków. Dzięki temu po użyciu BLK UPDATE SYMBOLS asembler wygeneruje poprawny blok aktualizacji symboli. Np:

    pf smb 'PRINTF'
      jsr pf
      ...

sprawi że po instrukcji JSR system SDX wstawi adres symbolu.

UWAGA: Deklaracja ta nie jest przechodnia, to znaczy że poniższy przykład spowoduje błędy w czasie kompilacji:

    cm smb 'COMTAB'
    wp equ cm-1    (błąd !)

      sta wp

Zamiast tego należy użyć:

    cm smb 'COMTAB'

      sta cm-1    (ok !)

UWAGA: Wszystkie deklaracje symboli należy użyć przed deklaracjami etykiet, jak i programem właściwym !

:repeat

      :4 asl @
      :2 dta a(*)
      :256 dta #/8

ladr :4 dta l(line:1)
hadr :4 dta h(line:1)

Znak : określa liczbę powtórzeń linii (w przypadku makr określa numer parametru pod warunkiem że wartość liczbowa zapisana została w systemie decymalnym). Liczba powtórzeń powinna być z zakresu <0..2147483647>. W powtarzanej linii :repeat możliwe jest skorzystanie z licznika pętli - znaku hash # lub z parametru :1. Jeśli użyjemy znaku : w makrze w znaczeniu liczby powtórzeń linii, np.:

.macro test
 :2 lsr @
.endm

Wówczas dla w/w przykładu znak : zostanie zinterpretowany jako drugi parametr makra. Aby zapobiec takiej interpretacji przez MADS, należy po znaku dwukropka : umieścić znak który nic nie robi, np. znak plusa '+'.

.macro test
 :+2 lsr @
.endm

Teraz znak dwukropka : zostanie prawidłowo zinterpretowany jako :repeat

OPT

Pseudo rozkaz OPT pozwala włączać/wyłączać dodatkowe opcje podczas asemblacji.

 b+ bank sensitive on
 b- bank sensitive off                        (default)
 c+ włącza obsługę CPU 65816 (16bit)
 c- włącza obsługę CPU 6502 (8bit)                  (default)
 f+ plik wynikowy w postaci jednego bloku (przydatne dla carta)
 f- plik wynikowy w postaci blokowej                 (default)
 h+ zapisuje nagłówek pliku dla DOS                 (default)
 h- nie zapisuje nagłówka pliku dla DOS
 l+ zapisuje listing do pliku (LST)
 l- nie zapisuje listingu (LST)                   (default)
 m+ zapisuje całe makra w listingu
 m- zapisuje w listingu tylko tą część makra która zostaje wykonana (default)
 o+ zapisuje wynik asemblacji do pliku wynikowego (OBX)       (default)
 o- nie zapisuje wyniku asemblacji do pliku wynikowego (OBX)
 r+ optymalizacja długości kodu dla MVA, MVX, MVY, MWA, MWX, MWY
 r- bez optymalizacji długości kodu dla MVA, MVX, MVY, MWA, MWX, MWY (default)
 s+ drukuje listing na ekranie
 s- nie drukuje listingu na ekranie                 (default)
 t+ track SEP REP on (CPU 65816)
 t- track SEP REP off (CPU 65816)                  (default)
 ?+ etykiety ze znakiem '?' na początku są lokalne (styl MAE)
 ?- etykiety ze znakiem '?' na początku są tymczasowe        (default)
 OPT c+ c - l + s +
 OPT h-
 OPT o +

Wszystkie opcje OPT możemy używać w dowolnym miejscu listingu, czyli np. możemy włączyć zapis listingu w linii 12, a w linii 20 wyłączyć itd., wówczas plik z listingiem będzie zawierał tylko linie 12..20.

Jeśli chcemy użyć trybów adresowania 65816, musimy o tym poinformować asembler przez OPT C+.

Jeśli używamy CodeGenie lub NotePad++ możemy użyć OPT S+, dzięki temu nie musimy przechodzić do pliku z listingiem, bo listing wydrukowany został w dolnym okienku (Output Bar).

ORG

Pseudo rozkaz ORG ustawia nowy adres asemblacji, a więc i lokalizację zasemblowanych danych w pamięci RAM.

 adr         asembluj od adresu ADR, ustaw adres w nagłówku pliku na ADR
 adr,adr2      asembluj od adresu ADR, ustaw adres w nagłówku pliku na ADR2
 [b($ff,$fe)]    zmień nagłówek na $FFFE (zostaną wygenerowane 2 bajty)
 [$ff,$fe],adr    zmień nagłówek na $FFFE, ustaw adres w nagłówku pliku na ADR
 [$d0,$fe],adr,adr2 zmień nagłówek na $D0FE, asembluj od adresu ADR, ustaw adres w nagłówku pliku na ADR2
 [a($FFFA)],adr   nagłówek SpartaDOS $FAFF, ustaw adres w nagłówku pliku na ADR
 opt h-
 ORG [a($ffff),d'atari',c'ble',20,30,40],adr,adr2

Nawiasy kwadratowe [ ] służą określeniu nowego nagłówka, który może być dowolnej długości. Pozostałe wartości za zamykającym nawiasem kwadratowym ], rozdzielone znakiem przecinka , oznaczają odpowiednio: adres asemblacji, adres w nagłówku pliku.

Przykład nagłówka dla pliku w postaci jednego bloku, asemblowanego od adresu $2000, w nagłówku podany adres początkowy i adres końcowy bloku.

 opt h-f+
 ORG [a(start), a(over-1)],$2000

start
 nop
 .ds 128
 nop
over

INS 'filename'["filename"][*][+-value][,+-ofset[,length]]

Pseudo rozkaz INS pozwala na dołączenie dodatkowego pliku binarnego. Dołączany plik nie musi znajdować się w tym samym katalogu co główny asemblowany plik. Wystarczy, że odpowiednio wskazaliśmy MADS-owi ścieżki poszukiwań za pomocą przełącznika /i (patrz Przełączniki assemblera).

Dodatkowo można przeprowadzić na dołączanym pliku binarnym operacje:

*     invers bajtów pliku binarnego
+-VALUE  zwiększenie/zmniejszenie wartości bajtów pliku binarnego o wartość wyrażenia VALUE

+OFSET   ominięcie OFSET bajtów z początku pliku binarnego (SEEK OFSET)
-OFSET   odczyt pliku binarnego od jego końca       (SEEK FileLength-OFSET)

LENGTH   odczyt LENGTH bajtów pliku binarnego

Jeśli wartość LENGTH nie została określona, domyślnie plik binarny zostanie odczytany aż do końca.

ICL 'filename'["filename"]

Pseudo rozkaz ICL pozwala na dołączenie dodatkowego pliku źródłowego i jego asemblację. Dołączany plik nie musi znajdować się w tym samym katalogu co główny asemblowany plik. Wystarczy, że odpowiednio wskazaliśmy MADS-owi ścieżki poszukiwań za pomocą przełącznika /i (patrz Przełączniki assemblera).

DTA

Pseudo rozkaz DTA służy do definicji danych określonego typu. Jeśli typ nie został określony wówczas domyślnie zostanie ustawiony typ BYTE (b).

  b  wartość typu BYTE
  a  wartość typu WORD
  v  wartość typu WORD, relokowalna
  l  młodszy bajt wartości (BYTE)
  h  starszy bajt wartości (BYTE)
  m  najstarszy bajt wartości LONG (24bit)
  g  najstarszy bajt wartości DWORD (32bit)
  t  wartość typu LONG (24bit)
  e  wartość typu LONG (24bit)
  f  wartość typu DWORD (32bit)
  r  wartość typu DWORD w odróconej kolejności (32 bit)
  c  ciąg znaków ATASCII ograniczony apostrofami '' lub "", znak * na końcu spowoduje
    invers wartości ciągu, np. dta c'abecadlo'*
  d  ciąg znaków INTERNAL ograniczony apostrofami '' lub "", znak * na końcu spowoduje
    invers wartości ciągu, np. dta d'abecadlo'*
 dta 1 , 2, 4
 dta a ($2320 ,$4444)
 dta d'sasasa', 4,a ( 200 ), h($4000)
 dta c 'file' , $9b
 dta c'invers'*

SIN (centre,amp,size[,first,last])

centre   is a number which is added to every sine value
amp    is the sine amplitude
size    is the sine period
first,last define range of values in the table. They are optional.
      Default are 0,size-1.
  dta a(sin(0,1000,256,0,63))

defines table of 64 words representing a quarter of sine with amplitude of 1000.

COS (centre,amp,size[,first,last])

centre   is a number which is added to every cosine value
amp    is the cosine amplitude
size    is the cosine period
first,last define range of values in the table. They are optional.
      Default are 0,size-1.
  dta a(cos(0,1000,256,0,63))

defines table of 64 words representing a quarter of cosine with amplitude of 1000.

RND (min,max,length)

Ten pseudo rozkaz umożliwia wygenerowanie LENGTH losowych wartości z przedziału .

  dta b(rnd(0,33,256))

IFT, ELS, ELI, EIF

 IFT .IF expression
 ELS .ELSE
 ELI .ELSEIF expression
 EIF .ENDIF

W/w pseudo rozkazy i dyrektywy wpływają na przebieg asemblacji (można ich używać zamiennie).