Dostępne rozkazy 6502

LDA  LDX  LDY  STA  STX  STY  ADC  AND
ASL  SBC  JSR  JMP  LSR  ORA  CMP  CPY
CPX  DEC  INC  EOR  ROL  ROR  BRK  CLC
CLI  CLV  CLD  PHP  PLP  PHA  PLA  RTI
RTS  SEC  SEI  SED  INY  INX  DEY  DEX
TXA  TYA  TXS  TAY  TAX  TSX  NOP  BPL
BMI  BNE  BCC  BCS  BEQ  BVC  BVS  BIT

Dostępne nielegalne rozkazy 6502

ASO  RLN  LSE  RRD  SAX  LAX  DCP  ISB
ANC  ALR  ARR  ANE  ANX  SBX  LAS  SHA
SHS  SHX  SHY  NPO  CIM

Dostępne rozkazy 65816

Oczywiście dostępne są rozkazy 6502, a oprócz nich:

STZ  SEP  REP  TRB  TSB  BRA  COP  MVN
MVP  PEA  PHB  PHD  PHK  PHX  PHY  PLB
PLD  PLX  PLY  RTL  STP  TCD  TCS  TDC
TSC  TXY  TYX  WAI  WDM  XBA  XCE  INA
DEA  BRL  JSL  JML

Rozszerzanie mnemonika

Możliwe jest użycie rozszerzenia mnemonika w stylu XASM a: z: r: np.:

XASM    MADS
lda a:0   lda.a 0
ldx z:0   lda.z 0

org r:$40  org $40,*

Możliwe jest użycie rozszerzenia mnemonika po znaku kropki . dla rozkazów typu LDA LDX LDY STA STX STY:

.b lub .z     BYTE
.a lub .w lub .q  WORD
.t lub .l     TRIPLE, LONG (24bit)

np.

lda.w #$00  ; A9 00 00
lda  #$80  ; A9 80
stx.w $f2  ; 8E F2 00

Wyjątki stanowią rozkazy n/w, którym nie można zmienić rozmiaru rejestru w adresowaniu absolutnym (niektóre assemblery nie wymagają dla tych rozkazów podania znaku #, jednak MADS wymaga tego):

 • #$xx dla SEP REP COP

 • #$xxxx dla PEA

Innym wyjątkiem jest tryb adresowania pośredni długi, który reprezentowany jest przez nawiasy kwadratowe []. Jak wiemy tego typu nawiasy wykorzystywane są też do obliczania wyrażeń, jednak jeśli asembler napotka pierwszy znak [ uzna to za tryb adresowania pośredni długi i jeśli nie zasygnalizowaliśmy chęci używania 65816 wystąpi błąd z komunikatem Illegal adressing mode. Aby oszukać assembler wystarczy dać przed kwadratowym nawiasem otwierającym [ znak +.

lda [2+4]   ; lda [6]
lda +[2+4]  ; lda 6