Dyrektywy generujące kod 6502

#IF type expression [.OR type expression] [.AND type expression]
#ELSE
#END

#WHILE type expression [.OR type expression] [.AND type expression]
#END

#CYCLE #N

#IF type expression [.OR type expression] [.AND type expression]

Dyrektywa #IF to skromniejszy odpowiednik instrukcji IF z języków wyższego poziomu (C, Pascal).

Dyrektywy #IF, #ELSE i #END pozwalają na wygenerowanie kodu maszynowego CPU 6502 instrukcji warunkowej IF dla wyznaczonego bloku programu, możliwe jest ich zagnieżdżanie.

Dopuszczalne są wszystkie typy .BYTE, .WORD, .LONG, .DWORD, możliwe jest łączenie większej ilości warunków przy pomocy dyrektyw .OR i .AND, nie ma możliwości określenia kolejności wartościowania poprzez nawiasy.

Wykonanie dyrektywy #IF zaczyna się od obliczenia wartości wyrażenia prostego tzn. takiego które składa się z dwóch argumentów i jednego operatora (wyrażenia możemy łączyć dyrektywami .OR lub .AND).

Jeżeli wyrażenie ma wartość różną od zera (TRUE), to zostanie wykonywany blok programu występujący po dyrektywie #IF. Blok takiego programu automatycznie kończony jest instrukcją JMP realizującą skok do następnej instrukcji programu za dyrektywą #END w przypadku występowania bloku #ELSE.

Jeżeli wyrażenie ma wartość zero (FALSE), to wykonywany jest kod programu występujący po dyrektywie #ELSE, jeśli dyrektywa #ELSE nie występuje sterowanie przekazywane jest do następnej instrukcji programu za dyrektywą #END, np.:

#if .byte label>#10 .or .byte label<#5
#end

#if .byte label>#100

#else

 #if .byte label<#200
 #end

#end

#if .byte label>#100 .and .byte label<#200 .or .word lab=temp
#end

#if .byte @
#end

#WHILE type expression [.OR type expression] [.AND type expression]

Dyrektywa #WHILE jest odpowiednikiem instrukcji WHILE z języków wyższego poziomu (C, Pascal).

Dyrektywy #WHILE i #END pozwalają na wygenerowanie kodu maszynowego CPU 6502 pętli dla wyznaczonego bloku programu, możliwe jest ich zagnieżdżanie.

Dopuszczalne są wszystkie typy .BYTE, .WORD, .LONG, .DWORD, możliwe jest łączenie większej ilości warunków przy pomocy dyrektyw .OR i .AND, nie ma możliwości określenia kolejności wartościowania poprzez nawiasy.

Sekwencja działań przy wykonywaniu dyrektywy #WHILE jest następująca:

 1. Oblicz wartość wyrażenia i sprawdź, czy jest równe zeru (FALSE).
  • jeżeli tak, to pomiń krok 2;
  • jeżeli nie (TRUE), przejdź do kroku 2.
 2. Wykonaj blok programu ograniczonego dyrektywami #WHILE i #END, następnie przejdź do kroku 1.

Jeżeli pierwsze wartościowanie wyrażenia wykaże, że ma ono wartość zero, to blok programu nigdy nie zostanie wykonany i sterowanie przejdzie do następnej instrukcji programu za dyrektywą #END

#while .byte label>#10 .or .byte label<#5
#end

#while .byte label>#100
 #while .byte label2<#200
 #end
#end

#while .byte label>#100 .and .byte label<#200 .or .word lab=temp
#end

Wersja krótka pętli #WHILE, trwa dopóki LABEL<>0

#while .word label
#end

#CYCLE #N

Dyrektywa #CYCLE pozwala wygenerować kod 6502 o zadanej liczbie cykli. Wygenerowany kod nie modyfikuje żadnej komórki pamięci, ani rejestru CPU, co najwyżej znaczniki.

#cycle #17 ; pha   3 cycle
      ; pla   4 cycle
      ; pha   3 cycle
      ; pla   4 cycle
      ; cmp $00 3 cycle
           ---------
           17 cycle